Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Pátek (Friday), 31/03/2023, 06.59.27    

LEARN MORE CZECH:

Idioms & Phrases - Idiomy a fráze


Main » 2011 » Říjen (October) » 02
 Subscribe in a reader

Co to znamená "Až naprší a uschne!"? 

= When pigs fly

Když vám někdo řekne, že něco udělají, "až naprší a uschne", znamená to, že to udělají v nespecifikovaný den - možná nikdy. Očividně je to hovorové a nepříliš zdvořilé - ale člověk si asi dělá legraci, když to říká. Jiná odpověď se stejným významem je "Na svatýho Dyndy!" (žádný takový svatý neexistuje).


When somebody tells you they will do something "až naprší a uschne" ("when it rains and gets dry"), it means they will do it one unspecified day - maybe never. Obviously, it's colloquial and it's not very polite - but one might be joking when saying that. Another answer with the same meaning is "Na svatýho Dyndy!" ("On the day of Saint Dyndy!" - there's no such saint).
Views: 3091 | Added by: janaslav | Date: 02/10/2011


Something you don't understand? Ask!


Looking for a good Czech-English (or English-Czech) dictionary? Try these...Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability