Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Středa (Wednesday), 27/01/2021, 15.59.12    

LEARN MORE CZECH:

Idioms & Phrases - Idiomy a fráze


Co to znamená "Já se z toho zjevím!"?

"Zjevit se" znamená objevit se, materializovat se - jako duch nebo strašidlo. Tato fráze ale ve skutečnosti znamená "Já se (z toho) zblázním!" Samozřejmě je to kolokviální.


"Zjevit se" means "to appear" or "to materialize" - like a ghost or a bogeyman. However, this phrase actually means "I'll go mad from that!" (because of that). Obviously, it's colloqial.

Views: 24286 | Added by: janaslav | Date: 03/10/2011

Co to znamená "Až naprší a uschne!"? 

= When pigs fly

Když vám někdo řekne, že něco udělají, "až naprší a uschne", znamená to, že to udělají v nespecifikovaný den - možná nikdy. Očividně je to hovorové a nepříliš zdvořilé - ale člověk si asi dělá legraci, když to říká. Jiná odpověď se stejným významem je "Na svatýho Dyndy!" (žádný takový svatý neexistuje).


When somebody tells you they will do something "až naprší a uschne" ("when it rains and gets dry"), it means they will do it one unspecified day - maybe never. Obviously, it's colloquial and it's not very polite - but one might be joking when saying that. Another answer with the same meaning is "Na svatýho Dyndy!" ("On the day of Saint Dyndy!" - there's no such saint).
Views: 2414 | Added by: janaslav | Date: 02/10/2011

Co to znamená "Učený z nebe nespadl."?

To znamená, že každý dělá chyby - když s něčím začíná, když se něco učí. A také chybami se člověk učí!


"A learned person hasn't fallen from the sky." It means that everybody makes mistakes - when s/he's starting with something, when learning something. And also, people learn from they mistakes!

Views: 2141 | Added by: janaslav | Date: 01/10/2011

Co to znamená "Komu se nelení, tomu se zelení."?

Kdo není líný, tomu se daří - tomu rostou plody na zahradě a přibývají mu peníze.


To the one who's not lazy his fields (or gardens) will flourish (be green). Who's not lazy, will harvest the fruits of his / her efforts.

Views: 24946 | Added by: janaslav | Date: 30/09/2011

Co to znamená "Kdo umí, umí."?

Toto je hovorová fráze - její plná verze je "Kdo umí, umí - kdo neumí, čumí." a znamená to něco jako "Kdo je dobrý, je dobrý. A kdo není, jen se dívá." Obvykle se to říká, když někoho obdivujete - je to komentář od jiné osoby (nebo od obdivovaného) a naznačuje, že buď vy (nebo vy i ten, kdo komentuje) patříte do skupiny těch, kdo jen čumí.


This is a colloquial saying - its full version is "Kdo umí, umí - kdo neumí, čumí."and it means something like "Who's good, is good. And who isn't, can just gape." It's usually said when you admire someone, as a comment by another person (or by that someone), indicating that either you (or you both) belong to those who just gape.

Views: 2004 | Added by: janaslav | Date: 29/09/2011

« 1 2 3

Something you don't understand? Ask!


Looking for a good Czech-English (or English-Czech) dictionary? Try these...Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability