Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Pátek (Friday), 31/03/2023, 05.23.49    

LEARN MORE CZECH:

Useful Links (Užitečné odkazy)


Homepage » Useful Links / Užitečné odkazy (26)

Life in the Czech Republic [8] Czech culture [1]
Czech language [17]

I'm Scott Lee Hansen and for three years I've been doing stand up comedy in Czech language in and around Jicin, at the mo trying to break Prague Come see my vids
Expats in the Czech Republic (Cizinci v ČR) | Transitions: 2097 | Added by: Scott Lee Hansen | Date: 25/10/2011

An online Czech-English picture dictionary with recordings of pronunciation.


Online česko-anglický obrázkový slovník s nahrávkami výslovnosti.


Vocabulary and phrases (Slovní zásoba a fráze) | Transitions: 2346 | Added by: Jana | Date: 23/10/2011

An online dictionary of Czech synonyms (words of the same or similar meaning).


Online slovník českých synonym (slova stejného nebo podobného významu).

Online dictionaries (Online slovníky) | Transitions: 2972 | Added by: Jana | Date: 22/10/2011

A dictionary of Czech synonyms (words with the same or similar meaning).


Slovník českých synonym (slova stejného či podobného významu).


Online dictionaries (Online slovníky) | Transitions: 3232 | Added by: Jana | Date: 22/10/2011

An online dictionary of foreign words and phrases (foreign to the Czech language) - explained in Czech.


Online slovník cizích slov a frází (cizích v češtině) - vysvětlená v češtině.

Online dictionaries (Online slovníky) | Transitions: 3745 | Added by: Jana | Date: 22/10/2011

Naše řeč (Our Speech) is a refereed scientific journal devoted to Czech as a first language. It offers essays primarily on contemporary Czech, but also considers its development, dealing with questions of Czech grammar, vocabulary, orthography and stylistics in a general sense as well as in the language of individual literary works. It devotes attention to the standard/literary variety of Czech in relation to other language forms. At its forefront are questions of Czech language cultivation and language cultivation in general and the consideration of the developmental dynamics of Czech, problems of usage, norms, and codification. The journal elaborates the discussion of contemporarily relevant linguistics topics. It is available online.


Naše řeč je recenzovaný odborný časopis věnovaný češtině jako mateřskému jazyku. Přináší česky, výjimečně i slovensky psané stati nejen o češtině současné, ale i s ohledem na její vývoj, věnuje se otázkám české gramatiky a slovní zásoby, problémům pravopisu, české stylistice obecně i jazyku jednotlivých literárních děl, textové lingvistice; pozornost věnuje spisovné varietě češtiny ve vztahu k jazykovým útvarům ostatním. V popředí je vhled do otázek jazykové kultury češtiny i jazykové kultury obecně a zřetel k vývojové dynamice češtiny, k problémům úzu, normy a kodifikace. Časopis rozvíjí diskuse na aktuální jazykovědná témata. Je dostupný online.

Linguistics (Jazykověda) | Transitions: 1966 | Added by: Jana | Date: 22/10/2011

An online hand dictionary of standard Czech from the years 1935 to 1957. It contains explanations, collocations, some grammar notes, and even examples of handwritten or typed notes.


Online příruční slovník spisovného jazyka českého z let 1935 až 1957. Obsahuje výklad, slovní spojení, gramatické poznámky a dokonce příklady ručně či na stroji psaných záznamů.


Online dictionaries (Online slovníky) | Transitions: 2257 | Added by: Jana | Date: 22/10/2011

A magazine devoted to the theory and culture of language that has been published since 1935. It contains Czech as well as foreign works focusing semiotics, semantics, grammar, pragmatics, sociolinguistics, psycholinguistics, text linguistics, theory of translation, etc. It is one of the most significant Central European linguistic and semiotic journals. The electronic version of the magazine is available online.


Časopis věnovaný teorii a kultuře jazyka, který vychází od roku 1935. Obsahuje české i zahraniční práce zabývající se sémiotikou, sémantikou, gramatikou, pragmatikou, sociolingvistikou, psycholingvistikou, textovou lingvistikou, teorií překladu aj. Patří k nejvýznamnějším středoevropským lingvistickým a sémiotickým časopisům. Elektronická verze časopisu je dostupná online.

Linguistics (Jazykověda) | Transitions: 1979 | Added by: Jana | Date: 22/10/2011

E-books, some of them even for free.


E-knihy, některé z nich dokonce zadarmo.


Literature (Literatura) | Transitions: 2021 | Added by: Jana | Date: 22/10/2011

A dictionary of standard Czech is a Czech-Czech dictionary containing explanations of words. It also provides some information about grammar (e.g. the ending in the Genitive case for nouns, the gender, the type of a word) and typical collocations or related words. However, it does not contain verbs at the moment.


Slovník spisovného jazyka českého je česko-český slovník obsahující výklad slov. Poskytuje také určité informace o gramatice (např. koncovka podstatných jmen ve 2. pádu, rod, slovní druh) a typická slovní spojení nebo příbuzná slova. V tuto chvíli však neobsahuje slovesa.

Více informací


Online dictionaries (Online slovníky) | Transitions: 2528 | Added by: Jana | Date: 22/10/2011

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability