Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Středa (Wednesday), 01/02/2023, 03.15.28    

LEARN MORE CZECH:

Useful Links (Užitečné odkazy)


Homepage » Useful links / Užitečné odkazy » Czech language

Language schools teaching Czech (Jazykové školy vyučující češtinu) [0] Private tutors teaching Czech (Soukromí lektoři vyučující češtinu) [0]
Online Czech courses (Online kurzy češtiny) [0] Online dictionaries (Online slovníky) [12]
Grammar (Gramatika) [0] Vocabulary and phrases (Slovní zásoba a fráze) [1]
Online exercises and tests (Online cvičení a testy) [0] Declensions and conjugations (Skloňování a časování) [2]
Resources for teachers (Materiály pro učitele) [0] Linguistics (Jazykověda) [2]

Sites in section: 17
Shown sites: 1-17

An online Czech-English picture dictionary with recordings of pronunciation.


Online česko-anglický obrázkový slovník s nahrávkami výslovnosti.


Vocabulary and phrases (Slovní zásoba a fráze) | Transitions: 2331 | Added by: Jana | Date: 23/10/2011

An online dictionary of Czech synonyms (words of the same or similar meaning).


Online slovník českých synonym (slova stejného nebo podobného významu).

Online dictionaries (Online slovníky) | Transitions: 2944 | Added by: Jana | Date: 22/10/2011

A dictionary of Czech synonyms (words with the same or similar meaning).


Slovník českých synonym (slova stejného či podobného významu).


Online dictionaries (Online slovníky) | Transitions: 3161 | Added by: Jana | Date: 22/10/2011

An online dictionary of foreign words and phrases (foreign to the Czech language) - explained in Czech.


Online slovník cizích slov a frází (cizích v češtině) - vysvětlená v češtině.

Online dictionaries (Online slovníky) | Transitions: 3657 | Added by: Jana | Date: 22/10/2011

Naše řeč (Our Speech) is a refereed scientific journal devoted to Czech as a first language. It offers essays primarily on contemporary Czech, but also considers its development, dealing with questions of Czech grammar, vocabulary, orthography and stylistics in a general sense as well as in the language of individual literary works. It devotes attention to the standard/literary variety of Czech in relation to other language forms. At its forefront are questions of Czech language cultivation and language cultivation in general and the consideration of the developmental dynamics of Czech, problems of usage, norms, and codification. The journal elaborates the discussion of contemporarily relevant linguistics topics. It is available online.


Naše řeč je recenzovaný odborný časopis věnovaný češtině jako mateřskému jazyku. Přináší česky, výjimečně i slovensky psané stati nejen o češtině současné, ale i s ohledem na její vývoj, věnuje se otázkám české gramatiky a slovní zásoby, problémům pravopisu, české stylistice obecně i jazyku jednotlivých literárních děl, textové lingvistice; pozornost věnuje spisovné varietě češtiny ve vztahu k jazykovým útvarům ostatním. V popředí je vhled do otázek jazykové kultury češtiny i jazykové kultury obecně a zřetel k vývojové dynamice češtiny, k problémům úzu, normy a kodifikace. Časopis rozvíjí diskuse na aktuální jazykovědná témata. Je dostupný online.

Linguistics (Jazykověda) | Transitions: 1947 | Added by: Jana | Date: 22/10/2011

An online hand dictionary of standard Czech from the years 1935 to 1957. It contains explanations, collocations, some grammar notes, and even examples of handwritten or typed notes.


Online příruční slovník spisovného jazyka českého z let 1935 až 1957. Obsahuje výklad, slovní spojení, gramatické poznámky a dokonce příklady ručně či na stroji psaných záznamů.


Online dictionaries (Online slovníky) | Transitions: 2230 | Added by: Jana | Date: 22/10/2011

A magazine devoted to the theory and culture of language that has been published since 1935. It contains Czech as well as foreign works focusing semiotics, semantics, grammar, pragmatics, sociolinguistics, psycholinguistics, text linguistics, theory of translation, etc. It is one of the most significant Central European linguistic and semiotic journals. The electronic version of the magazine is available online.


Časopis věnovaný teorii a kultuře jazyka, který vychází od roku 1935. Obsahuje české i zahraniční práce zabývající se sémiotikou, sémantikou, gramatikou, pragmatikou, sociolingvistikou, psycholingvistikou, textovou lingvistikou, teorií překladu aj. Patří k nejvýznamnějším středoevropským lingvistickým a sémiotickým časopisům. Elektronická verze časopisu je dostupná online.

Linguistics (Jazykověda) | Transitions: 1946 | Added by: Jana | Date: 22/10/2011

A dictionary of standard Czech is a Czech-Czech dictionary containing explanations of words. It also provides some information about grammar (e.g. the ending in the Genitive case for nouns, the gender, the type of a word) and typical collocations or related words. However, it does not contain verbs at the moment.


Slovník spisovného jazyka českého je česko-český slovník obsahující výklad slov. Poskytuje také určité informace o gramatice (např. koncovka podstatných jmen ve 2. pádu, rod, slovní druh) a typická slovní spojení nebo příbuzná slova. V tuto chvíli však neobsahuje slovesa.

Více informací


Online dictionaries (Online slovníky) | Transitions: 2479 | Added by: Jana | Date: 22/10/2011

Quite a big online English-Czech dictionary that offers pretyped letters with special signs (diacritics) and a translator option. It translates both ways.


Docela velký online anglicko-český slovník, který nabízí předepsaná písmena se zvláštními znaménky (diakritikou) a možnost překladu. Překládá oběma směry.

Online dictionaries (Online slovníky) | Transitions: 1404 | Added by: Jana | Date: 22/10/2011

An English-Czech dictionary where you can add entries yourself. There are notes about the type of each word (noun, adjective, etc.). There's also an option for translating webpages.


Anglicko-český slovník, kde můžete sami přidávat další slova. U každého je poznámka o slovním druhu (podstatné jméno, přídavné jméno, apod.). Také je tam možnost přeložit webovou stránku.

Online dictionaries (Online slovníky) | Transitions: 1245 | Added by: Jana | Date: 22/10/2011

Dictionaries (translate both ways): English-Czech, German-Czech, French-Czech, Spanish-Czech.

On this page, you don't need a Czech keyboard, all letters that need special signs (diacritics) are provided.


Slovníky (překládají oběma směry): anglicko-český, německo-český, francouzsko-český, španělsko-český.

Na tomto webu nepotřebujete českou klávesnici, všechna písmena, která potřebují zvlášní znaménka (diakritiku) jsou k dispozici.

Online dictionaries (Online slovníky) | Transitions: 1433 | Added by: Jana | Date: 22/10/2011

Dictionaries (translate both ways): English-Czech, German-Czech, French-Czech, Italian-Czech, Spanish-Czech, Russian-Czech, Slovak-Czech.


Slovníky (překládají oběma směry): anglicko-český, německo-český, francouzsko-český, italsko-český, španělsko-český, rusko-český, slovensko-český.

Online dictionaries (Online slovníky) | Transitions: 1233 | Added by: Jana | Date: 22/10/2011

Dictionaries (translate both ways): English-Czech, German-Czech, French-Czech, Italian-Czech, Spanish-Czech, Russian-Czech, Latin-Czech, Esperanto-Czech.


Slovníky (překládají oběma směry): anglicko-český, německo-český, francouzsko-český, italsko-český, španělsko-český, rusko-český, latinsko-český, esperantsko-český.

Online dictionaries (Online slovníky) | Transitions: 1666 | Added by: Jana | Date: 22/10/2011

EUdict is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in the European Community. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product freely on internet thus making it easier to all of the EU citizens to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand wods, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. For Czech, English-Czech and Croatian-Czech dictionaries are available (translating both ways).


EUdict je soubor online slovníků pro nejrozšířenější jazyky Evropských společenství. Tyto slovníky jsou výsledkem práce mnoha autorů, kteří tvrdě pracovali na tom, aby nabídli výsledek své práce zdarma na internetu, a tak všem občanům EU usnadnily vzájemnou komunikaci. Některé slovníky mají jen pár tisíc slov, jiné více než 250 tisíc. Některá slova mohou být chybně přeložena nebo napsána. Pro češtinu jsou k dispozici anglicko-český a chorvatsko-český slovník (překládají oběma směry).

Online dictionaries (Online slovníky) | Transitions: 1003826 | Added by: Jana | Date: 22/10/2011

Dictionaries on this site (translations both ways): Albanian-Czech, Bulgarian-Czech, Catalan-Czech, Croatian-Czech, Danish-Czech, Dutch-Czech, English-Czech, Finnish-Czech, French-Czech, German-Czech, Greek-Czech, Hungarian-Czech, Italian-Czech, Norwegian-Czech, Polish-Czech, Portuguese-Czech, Romanian-Czech, Russian-Czech, Slovak-Czech, Slovene-Czech, Spanish-Czech, Swedish-Czech, Turkish-Czech, Ukrainian-Czech, Vietnamese-Czech. Plus a dictionary of Czech synonyms.


Slovníky na tomto webu (překládají oběma směry): albánsko-český, bulgarsko-český, katalánsko-český, chorvatsko-český, dánsko-český, holandsko-český, anglicko-český, finsko-česky, francouzsko-český, německo-český, řecko-český, maďarsko-český, italsko-český, norsko-český, polsko-český, portugalsko-český, rumunsko-český, rusko-český, slovensko-český, slovinsko-český, španělsko-český, švédsko-český, turecko-český, ukrajinsko-český, vietnamsko-český. Plus slovník českých synonym.

Online dictionaries (Online slovníky) | Transitions: 1760 | Added by: Jana | Date: 22/10/2011

A wikipedia dictionary where you can find declensions of many nouns, adjectives, pronouns and numbers, also conjugation of verbs, translations, synonyms, etc.


Wikislovník, ve kterém můžete najít skloňování (deklinace) mnoha podstatných jmen (substantiv), přídavných jmen (adjektiv), zájmen (pronomen) a číslovek (numerálií), také časování (konjugace) sloves, překlady, synonyma, atd.


Declensions and conjugations (Skloňování a časování) | Transitions: 1351 | Added by: Jana | Date: 22/10/2011

An online Czech language handbook where you can find e.g. declensions of Czech nouns or conjugations of Czech verbs.

In the explanation part (only in Czech, however), you can find a lot of information about Czech spelling and grammar, and in the related links, also answers to frequently asked questions from language advisors.


Online příručka českého jazyka, kde můžete najít např. skloňování českých podstatných jmen a časování českých sloves.

Ve výkladové části najdete spoustu informací o českém pravopise a v souvisejících odkazech i odpovědi na časté otázky adresované jazykové poradně.


Declensions and conjugations (Skloňování a časování) | Transitions: 1547 | Added by: Jana | Date: 21/10/2011

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability