Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 18/08/2022, 03.40.25    

LEARN MORE CZECH:

Useful Links (Užitečné odkazy)


Homepage » Useful links / Užitečné odkazy » Czech language » Declensions and conjugations (Skloňování a časování)

Sites in category: 2
Shown sites: 1-2

Sort by: Date · Name · Rating · Clicks

A wikipedia dictionary where you can find declensions of many nouns, adjectives, pronouns and numbers, also conjugation of verbs, translations, synonyms, etc.


Wikislovník, ve kterém můžete najít skloňování (deklinace) mnoha podstatných jmen (substantiv), přídavných jmen (adjektiv), zájmen (pronomen) a číslovek (numerálií), také časování (konjugace) sloves, překlady, synonyma, atd.


Declensions and conjugations (Skloňování a časování) | Transitions: 1305 | Added by: Jana | Date: 22/10/2011

An online Czech language handbook where you can find e.g. declensions of Czech nouns or conjugations of Czech verbs.

In the explanation part (only in Czech, however), you can find a lot of information about Czech spelling and grammar, and in the related links, also answers to frequently asked questions from language advisors.


Online příručka českého jazyka, kde můžete najít např. skloňování českých podstatných jmen a časování českých sloves.

Ve výkladové části najdete spoustu informací o českém pravopise a v souvisejících odkazech i odpovědi na časté otázky adresované jazykové poradně.


Declensions and conjugations (Skloňování a časování) | Transitions: 1422 | Added by: Jana | Date: 21/10/2011

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability