Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 18/08/2022, 03.58.39    

LEARN MORE CZECH:

Useful Links (Užitečné odkazy)


Homepage » Useful links / Užitečné odkazy » Czech language » Online dictionaries (Online slovníky)

Slovník spisovného jazyka českého
http://ssjc.ujc.cas.cz/ 22/10/2011, 22.54.24

A dictionary of standard Czech is a Czech-Czech dictionary containing explanations of words. It also provides some information about grammar (e.g. the ending in the Genitive case for nouns, the gender, the type of a word) and typical collocations or related words. However, it does not contain verbs at the moment.


Slovník spisovného jazyka českého je česko-český slovník obsahující výklad slov. Poskytuje také určité informace o gramatice (např. koncovka podstatných jmen ve 2. pádu, rod, slovní druh) a typická slovní spojení nebo příbuzná slova. V tuto chvíli však neobsahuje slovesa.

Více informací


Transitions: 2394 | Added by: janaslav | Rating: 0.0/0 | Tags: Slovník, spisovná čeština, gramatika, slovní zásoba, zdroje online
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability