Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 28/05/2023, 22.08.52    

LEARN MORE CZECH:

CIP 01/2009


A list of CIP newsletters (Seznam bulletinů CIP)


Obsah čísla
CIP na Facebooku
Veselé Vánoce (koleda)
Vánoce v České republice
Silvestr
Proč lekce přes Skype?
Vyšlo
22. 12. 2009
Stáhnout
PDF

Milí studenti a přátelé!

Ráda bych Vám poděkovala za Vaši přízeň v roce 2009 a popřála hodně štěstí, zdraví, lásky, úspěchů a splněných přání do roku 2010!

Doufám, že budete úspěšně pokračovat ve zlepšování češtiny a nenecháte se odradit možnými překážkami, protože jste všichni úžasní!

Od ledna bych chtěla pravidelně „vydávat" magazínek „Czech in Prague", v němž Vás budu seznamovat s novinkami na svém webu a dalšími zajímavými informacemi o češtině a České republice.

Budu ráda, když mi napíšete, co byste v CIPu rádi našli a já se Vám pokusím vyhovět. Vaše příspěvky o životě v ČR či studiu češtiny jsou velmi vítány!


Dear students and friends!

I would like to thank you for your trust in 2009 and wish you good luck, health, love, success, and fulfilled wishes in 2010!

I hope you will successfully continue with improving Czech and will not get discouraged by possible difficulties, because you are all amazing!

Starting January, I would like to regularly „publish" a little „Czech in Prague", through which I would like to inform you about the news on my websites and other interesting on Czech and the Czech Repoublic.

I will appreciate if you write to me what you would like to find in CIP and I will do my best to fulfill that. Your contributions about the life in the Czech Republic or studying Czech are more than welcome!

Vaše Jana


Czech in Prague na Facebooku

Pokud chcete sledovat, jaké jsou nejnovější příspěvky, případně tipy na zajímavé internetové stránky, najděte si Czech for Foreigners in Prague na Facebooku. Stránka je přístupná, i když se nezaregistrujete.

Dále tam najdete fotografie učebnic češtiny, které používám, a DVD s oblíbenými českými filmy a pohádkami, s krátkými komentáři o jejich obsahu.

Také jsem založila diskuse na témata „Jací jsou Češi?", „Co nechápu…" a „Slovníky". Zapojte se!

Odkazy na Facebooku odkazují především na stránku www.czech-in-prague.cz, kde najdete odpovědi na Vaše otázky a nějaké dvojjazyčné články. Znáte nějaké vtipy o Češích? Pošlete mi je!


Czech in Prague on Facebook

If you want to monitor the newest contributions or tips on interesting internet websites, look up Czech for Foreigners in Prague on Facebook. The page is accessible even if you do not register.

Furthermore, you will find photos of Czech coursebooks I use and DVDs of popular Czech films and fairytales, with short comments on their contents.

Also, I set up discussion on „What are Czechs like?", „What I don’t get…” and "Dictionaries.” Participate!

Links on Facebook refer mainly to the website www.czech-in-prague.cz where you find answers to your questions and some bilingual articles. Do you know any jokes about Czechs? Send them to me!Veselé Vánoce (koleda)

Merry Christmas (a carol)

Ref.:
Vánoce, Vánoce přicházejí,
zpívejme přátelé,
po roce Vánoce, Vánoce přicházejí,
šťastné a veselé.

Proč si děda říct si nedá,
tluče o stůl v předsíni,
a pak děda marně hledá
kapra pod skříní,

Naše teta peče léta
na Vánoce vánočku,
nereptáme aspoň máme
něco pro kočku.

Ref.

Bez prskavek tvrdil Slávek
na Štědrý den nelze být
a pak táta s minimaxem
zavlažoval byt.

Tyhle ryby neměly by
maso míti samou kost,
říká táta vždy, když chvátá
na pohotovost.

Ref.

Jednou v roce na Vánoce
strejda housle popadne,
jeho vinou se z nich linou
tóny záhadné.

Strejdu vida děda přidá
„Neseme vám noviny",
čímž prakticky zničí vždycky
večer rodinný.

Ref.

A když sní se,co je v míse,
televizor pustíme,
v jizbě dusné všechno usne
k blaženosti mé.

Mně se taky klíží zraky,
bylo toho trochu moc,
máme na rok na klid nárok,
zas až do Vánoc.

Ref.

Ref.:
Christmas, Christmas is coming,
Let’s sing, friends,
After a year Christmas, Christmas
Is coming, happy and merry.

Why can Grandpa not be discouraged
He beats the table in the hall
And then Grandpa vainly looks for
A carp under the cupboard

Our Aunt has baked, for years,
A Christmas cake,
We don’t grumble, at least we have
Something for the cat.

Ref.

Without sparklers, Slavek claimed,
It’s impossible to be on the Christmas Day,
And then Dad with a fire-extinguisher
Watered the Flat.

These fish should not
Have meat full of bones,
My Dad always says when he’s rushing
To the emergency.

Ref.

Once a year at Christmas
My Uncle grabs the violin,
And because of him
Weird sounds are lifting out of them.

Seeing Uncle, Grandpa adds
Another Christmas carol,
Which practically always ruins
The family evening.

Ref.

And when we eat what’s in the bowl,
We turn on the TV
And everything in the stuffy room
Falls asleep blissfully.

My eyelids are also drooping,
It was a little too much,
We have the right for a rest for a year,
Till Christmas, again.

Ref.

Vánoce v Česku

Před Vánoci všichni uklízí, nakupují dárky a pečou cukroví. Nejdůležitější den během vánočních svátků je Štědrý večer, tzn. 24. prosince. Rodina tráví tento den společně, děti zdobí vánoční stromeček, otec zabije kapra a matka připraví večeři. Večer si dají slavnostní večeři (obvykle hrachová nebo rybí polévka, smažený kapr a bramborový salát) a potom jdou rozbalovat dárky. Následují 1. a 2. svátek vánoční: Boží hod vánoční a Štěpán, kdy všichni navštěvují příbuzné a přátele, odpočívají a jsou rádi, že můžou být spolu.


Christmas in the Czech Republic

The month before Christmas, everybody tidies up, buys presents, and bakes Christmas cookies. The most important day of the Christmas holiday is the Christmas Eve, i.e. 24 December. Family spends this day together, children decorate the Christmas tree, Dad kills the carp and Mum prepares the dinner. In the evening, they have a feast (usually peas or fish soup, a fried carp and a potato salad) and then they go to unwrap the presents. What follows is the 1st and 2nd Christmas Day: Christmas Feast Day and Štěpán, when everybody visits their relatives and friends, rests and is happy that they can be together.Silvestr

Poslední den v roce má svátek Silvestr a je to příležitost pro velkou párty, kdy všichni slaví příchod Nového roku. Lidé hodně jedí, pijí alkohol a o půlnoci odpalují rachejtle. Také si dávají předsevzetí: zhubnu, přestanu kouřit, atd.


New Year's Eve

The last day of the year is Silvestr’s name day and it is an occasion for a big party when everybody celebrates the arrival of the New Year. People eat a lot, drink alcohol, and at midnight, shoot fireworks. Also, they make resolutions: I’ll lose weight, quit smoking, etc.Proč zkusit lekce přes skype?

Narazili jste na internetu na nabídku výuky přes Skype a nejste si jistí, jestli je to pro Vás to pravé ořechové? Výuka přes Skype má své výhody… 

  • Nemusíte nikam chodit a nikdo nemusí chodit k Vám. 
  • Pokud Vám chybí nějaké slovíčko, můžete si ho okamžitě a rychle vyhledat ve slovníku. 
  • Můžete interaktivně pracovat s internetem.. 
  • Simulujete podmínky podobné telefonování, nic Vás pak nemůže překvapit!

Why Should You Try Classes Via Skype?

Have you come across an offer of classes via Skype and are you not sure if it’s the right thing for you? Classes via Skype have its advantages… 

  • You don‘t have to go anywhere and nobody has to come to you. 
  • If you cannot recall a word, you can immediately and quickly look it up in a dictionary. 
  • You can work with the Internet interactively. 
  • It simulates conditions similar to phone calls, nothing can surprise you then!


Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability