Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 28/05/2023, 22.48.21    

LEARN MORE CZECH:

CIP 01/2010


A list of CIP newsletters (Seznam bulletinů CIP)


Obsah čísla
Nakupování
Všechen vs. celý
My tři králové (koleda)
Česká jména
Bramboračka (recept)
Vyšlo
7. 1. 2010
Stáhnout
PDF

My tři králové jdeme k vám...

6. ledna je svátek Tří králů, také nazývaný Svátek Zjevení Páně. Tři králové — mudrci dorazili k nově narozenému Ježíši se zpožděním. Přišli se mu jako králi všech poklonit a přinesli mu dary.

V tento den Češi obvykle vyhazují vánoční stromeček a na dveře domů jsou svěcenou křídou psána písmena K+M+B a číslo nového roku. Tato písmena neznamenají jména Tří králů, tedy Kašpar, Melichar a Baltazar, ale „Kristus žehnej tomuto domu" (latinsky: Christus mansionem benedicat).

1.—14. ledna 2010 se koná „Tříkrálová sbírka". V ulicích chodí koledníci s pokladničkami a výtěžek pomůže nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným.


We Three Kings are Coming to You...

6 January is the holiday of Three Kings, also called the Day of Epiphany. Three Kings — Wise Men arrived to the newly born Jesus late. They came to bow to him as the King of All and they brought presents to him.

On this day, Czechs usually throw away the Christmas tree, and letters K+M+B with the number of the new year are written on the front doors with a blessed chalk. These letters do not mean the names of the Kings, i.e. Caspar, Melchior and Balthasar, but „Christ bless this house" (in Latin: Christus mansionem benedicat).

1 to 14 January 2010, the „Three Kings’ Charity” takes place. Carollers with cashboxes walk in the streets and the proceeds will help the sick, handicapped, old, mothers with children in need, and other needy ones.


Více:Nakupování: Kde použijete tyto fráze?

 1. cukrárna
 2. oděvy
 3. řeznictví
 4. trafika
 5. papírnictví
 6. obuv
 7. restaurace
 8. lékárna
 1. Dejte mi dvacet deka pražské šunky a čtyři vídeňské párky.
 2. Chtěla bych dva kopečky vanilkové zmrzliny.
 3. Dám si dršťkovou polévku, guláš a pivo.
 4. Mohu si vyzkoušet ten černý svetr ve velikosti 40, prosím?
 5. Můžete mi dát jedny Hospodářské noviny a časopis Žena a život?
 6. Potřebuju kapky na kašel a sprej do nosu.
 7. Vezmu si jeden balicí papír a jedny ty fixy.
 8. Máte tyhle boty v osmičce, prosím?


Shopping: Where will you use these phrases?

 1. candy store
 2. clothes shop
 3. butcher shop
 4. newsagent
 5. stationery
 6. shoe shop
 7. restaurant
 8. pharmacy
 1. Give me 200 grams of Prague ham and four Viennese sausages.
 2. I’d like two scoops of vanilla ice cream, please.
 3. I’ll have a tripe soup, a goulash and a beer.
 4. Can I try on the black jumper in size 40, please?
 5. Can you give me The Economic Paper and the magazine Woman and Life?
 6. I need a cough medicine and a nasal spray.
 7. I’ll take a wrapping paper and a set of markers.
 8. Do you have these shoes in size 8, please?Celý = all, whole, complete (e.g. celý den = all day, celý svět = the whole world, celý život = all one’s life)

Všechen, všechna, všechno, všechny, všichni = all, whole, every (e.g. my všichni = we all, všechno = everything, všechna voda = all water)

Cvičení - doplňte:
celém, celý, celý, všechna, všechno, všichni
 1. Děkuju za __________! (Thanks for everything!)
 2. Počasí je hrozné. __________ týden prší. (It’s terrible. It’s been raining all week.)
 3. Kde jsou __________? (Where‘s everybody?)
 4. Jsme tak unavení, chodili jsme __________ den po __________ městě. (We‘re so tired, we walked all over the all day.)
 5. Mám rád __________ roční období, ale nejvíc jaro. (I like all seasons, but spring most.)My tři králové (koleda)

We Three Kings (a carol)

My tři králové jdeme k vám,
štěstí zdraví vinšujem vám.

Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli z daleka.

Zdaleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše.

Co ty, černej, stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu?

Já vyznávám, že jsem černý,
že jsem z mouřenínské zemi.

Slunce je toho příčina,
že je má tvář opálená.

Slunce je drahé kamení,
od kristova narození.

A já černej vystupuju
a Nový rok vám vinšuju.

A my taky vystupujem
a Nový rok vám vinšujem.

We three kings are coming to you,
wishing you luck and health.

Luck, health, long years,
we‘ve come to you a long way.

Our journey is from far away,
our mind to Betlehem.

What you, black, are standing back,
sticking out your chin at us?

I confess that I‘m black,
as I‘m from a blackamoor land.

Sun is the reason for that
my face is suntanned.

Sun is precious stones,
from Christ‘s birth.

And I, black, am stepping up
and wishing you New Year.

And we are also stepping up
and wishing you New Year.
Česká jména

V českém kalendáři najdete u každého dne jedno jméno nebo dvě, případně jiný zvláštní svátek. Každý den slaví někdo jmeniny (svátek). Původně byl každý den zasvěcený svatému nebo blahoslavenému z katolického kalendáře, ale časem byly zrušeny duplicity, některá jména vyškrtnuta, některá dodána a některá přesunuta.

Nejčastější ženská jména v ČR jsou Marie a Jana, ale poslední dobou jsou nejoblíbenější jména Tereza a Natálie. Nejvíce je v ČR mužů jménem Jiří a Jan, novorozenci se v posledních letech jmenují nejčastěji Jakub nebo Jan. Podle zákona můžou rodiče dát dítěti jakékoliv existující jméno, tedy i takové, které není v kalendáři.


Czech Names

You can find one or two names for each day in the Czech calendar, or another special holiday. Every day, somebody celebrates a name day. Originaly, every day was dedicated to a saint or a hallowed one from the catholic calendar, but in the course of time, duplicities were avoided, some names deleted, some added and some moved.

Most common women's names in the CR are Marie and Jana, but lately, Tereza and Natálie are most popular. Most men in the CR are Jiří a Jan, the newly born in recent years are most often called Jakub or Jan. By the law, parents can give their child any existing name, i.e. also such that is not in the calendar.


Více:


Recept: Bramboračka

A Recipe: Potato Soup

Přísady: 

 • 2 l vody, 
 • 4 brambory, 
 • 1 mrkev, 
 • 1 petržel, 
 • 1 menší celer, 
 • 1 menší cibule, 
 • 2 stroužky česneku, 
 • 250 g hub, 
 • sůl, 
 • pepř, 
 • majoránka, 
 • 2-3 lžíce másla, 
 • 2-3 lžíce mouky

Ingredients: 

 • 2 l water, 
 • 4 potatoes, 
 • 1 carrot, 
 • 1 parsley, 
 • 1 smaller celeriac, 
 • 1 smaller onion, 
 • 2 garlic, 
 • 250 g mushrooms, 
 • salt, 
 • pepper, 
 • marjoram, 
 • 2-3 TBS butter, 
 • 2-3 TBS flour

Postup: 

 1. Sušené houby dopředu namočíme. 
 2. Brambory, mrkev, petržel a celer nakrájíme a dáme do vroucí vody. 
 3. Přidáme cibuli, sůl a pepř a vaříme asi 15 minut. 
 4. Přidáme prolisovaný česnek a majoránku a vaříme ještě 5 minut. 
 5. Na pánvi rozpálíme máslo a mouku, usmažíme zlatavou jíšku, abychom polévku zahustili.

Directions: 

 1. We soak mushrooms beforehand. 
 2. We dice potatoes, carrot, parsley and celeriac, and put them in boiling water. 
 3. We add the onion, salt, pepper and boil for about 15 mins. 
 4. We add crushed garlic, marjoram and boil for further 5 mins. 
 5. We heat up the butter and flour on a pan and fry a golden roux to thicken the soup.Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability