Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 28/05/2023, 22.36.08    

LEARN MORE CZECH:

Hezký, pěkný, krásný


Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) | Your Questions (Vaše otázky)


What is the difference between "hezký", "krásný" a "pěkný"?

Hezký

 • handsome, pretty, nice 
  • hezký muž (a handsome man), hezká žena (a pretty woman), mít hezkou postavu (have a nice figure) 
 • lovely, sweet (příjemný, zábavný) 
  • (Přeji vám) hezký den / hezkou zábavu! (Have a nice day! / Have fun!) 
 • good 
  • je hezké počasí (the weather’s good) 
 • right (správný)
  • To je od vás hezké! (It’s very  nice of you.)
  • To od tebe nebylo moc hezký. (COL.: It wasn’t very nice of you!)

Pěkný

 • pretty, nice-looking
  • pěkná žena (a pretty woman), pěkný muž (a handsome man), pěkný dům (a good-looking house) 
 • good-quality (kvalitní)
  • Pěkná práce! (Good job!) 
 • pleasant (příjemný) 
  • Dnes bylo pěkné počasí. (The weather was fine today.), To byl ale pěkný večer! (What a pleasant evening!) 
 • good, considerable (COLL.) 
  • Je to odsud pěkný kousek. (It’s quite a way from here.) 
 • terrible (hrozný) (COLL.) 
  • To je ale pěkná blbost! (But that’s a piece of nonsense!), IRONIC: No, to je pěkné… (Well, that’s great…), Je pěkná zima. (It’s pretty cold.)

Krásný

 • beautiful, lovely, nice 
  • Jaký krásný den! (What a wonderful day!), Včera bylo takové krásné počasí! (It was such a lovely weather yesterday!) 
  • Jednoho krásného dne se přestěhuji na venkov a nebudu muset pracovat! (One fine day, I’ll move to the country and won’t have to work!) 
 • pretty, good-looking, gorgeous 
  • Ona je krásná jako obrázek a on jako Apollón! (She’s as pretty as a picture and she’s as handsome as Apollo!); krásné pohlaví (the fair sex) 
 • fine, fair, noble (about words, deeds)
  • krásná literatura (belles lettres, fiction), Děkuju za tvá krásná slova, moc mi to pomohlo. (Thank you for your fine words, it helped me a lot.)

ADVERBS

Hezky

 • nicely 
  • (pěkně): hezky se obléci (get nicely dressed) 
  • (příjemně): Mějte se hezky! (Have a good time!) Hezky si odpočiňte! (Have a good rest!) 
  • je hezky (the weather’s fine) 
 • appropriately (COL.) 
  • Buď hezky hodná! (Be a good girl!) Buď hezky ticho! (Be nice and quiet!) 
 • very (COL.) 
  • Je hezky zima! (It’s terribly cold!) 
  • Jel hezky rychle! (He was driving fast!) 

Pěkně

 • prettily, nicely (hezky) 
  • Vypadáš pěkně! (You look good!) 
 • nicely (dobře) 
  • Musíš se pěkně učit! (You have to be a good student!), Pěkně si tady hrajte a buďte zticha! (Play here and be nice and quiet!), Pěkně se omluv! (Apologize nicely!) 
 • very (velmi), terribly (hrozně) (COLL.) 
  • To je pěkně drahé! (It’s pretty expensive!), Pěkně prosím! (Please, please!), To jsi pěkně zkazil! (You made a nice mess of that!) 
 • greetings or thanks 
  • Pěkně vítám! (Welcome!), Děkuju pěkně! (Thanks a lot!), Měj se pěkně! (Take care!) 
 • about weather 
  • Dneska je pěkně! (It’s nice and warm today!) 

Krásně

 • beautifully, nicely, prettily 
  • Jé, ty jsi krásně opálená! (Wow, you’ve got such a beautiful tan!), Ten oběd tak krásně voní! (The lunch smells lovely!), Vypadáš krásně! (You look wonderful!) 
 • about weather 
  • O víkendu bylo krásně! (The weather was lovely at the weekend!)
SourceJosef Fronek - Velký česko-anglický slovník (which I highly recommend!)

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability