Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Pátek (Friday), 31/03/2023, 06.56.56    

LEARN MORE CZECH:

Individualismus vs. kolektivismus (IDV)


Czech Culture (Česká kultura) | More on Czechs (Více o Češích) | Úvod (Introduction)


„Individualismus přísluší společnostem, v nichž jsou svazky mezi jedinci volné: předpokládá se, že každý se stará sám o sebe a svou nejbližší rodinu. Kolektivismus, jako jeho opak, přináleží ke společnostem, ve kterých jsou lidé od narození po celý život integrováni do silných a soudržných skupin, které je v průběhu jejich životů chrání výměnou za jejich věrnost." (Hofstede 2006: 66) Děti se v prvním případě učí myslet pomocí „já", ve druhém pomocí „my". Zatímco „v individualistické společnosti nejsou vztahy s druhými lidmi zřejmé a předem dány, jsou vytvářeny dobrovolně a musí se o ně pečovat" (s. 69), v kolektivistické společnosti je předem určeno, kdo jsou přátelé jedince – příslušností k rodině nebo skupině. Kolektivistické společnosti se snaží vyhýbat přímé konfrontaci, a to i prostému slovu „ne". Hlavní rozdíly v prostředí školy zachycuje následující tabulka.

Tabulka 2: Hlavní rozdíly mezi kolektivistickými a individualistickými společnostmi – škola

Individualistická společnost

Kolektivistická společnost

Od studentů se očekává, že budou ve třídě mluvit za sebe

Studenti vystoupí, jen když to skupina schvaluje

Smyslem vzdělání je naučit se, jak se učit

Smyslem vzdělání je naučit se, jak konat

Diplomy zvyšují ekonomickou hodnotu jedince a jeho (její) sebeúctu

Diplomy jsou vstupenkou do skupin s vyšším statutem

Zdroj: Hofstede (2006: 86)

Graf 3: Index individualismu – komparace vybraných zemí

Index individualismu – komparace vybraných zemí

Zdroj dat: Hofstede (2010)

Nejvyšší skóre indexu individualismu mezi vybranými zeměmi má USA (91), následuje s odstupem ČR (58), Slovensko (52) a nejméně individualistické je Rusko (39). V této dimenzi má ČR podle skóre blíže k Rusku než k USA (a se Slovenskem je na tom téměř stejně) a vlastní zkušenost tomu odpovídá.

Jak se projevuje větší kolektivismus Rusů? V první řadě je nutno upozornit, že u těch, kteří do ČR přicházejí za studiem či prací, je míra individualismu pravděpodobně vyšší ve srovnání s těmi, kteří zůstali v domovské zemi. I tak je nicméně možné pozorovat např. větší soudržnost ruských (či rusky mluvících) studentů na českých vysokých školách. Při vytváření pracovních skupinek by proto učitel mohl narazit na neochotu se rozdělit, ale osobně takovou zkušenost nemám.

Dalším projevem kolektivismu je, že v ruštině stejně jako v češtině častěji mluvíme o „naší" zemi, „našem" městě apod. a pro vyjádření obecné pravdy či trendu pak používáme osobu „my", zatímco v angličtině a USA je to „moje" země, „moje" město a při projevu pak neosobní „one" (jeden) nebo „you" (ty, vy). To je něco, co by si měl učitel uvědomit při výuce amerických studentů, pro které „naše" znamená „týkající se mě a mých nejbližších – tj. rodiny", nikoliv občanů téhož města nebo státu.

Čtěte dále:

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability