Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Pondělí (Monday), 29/05/2023, 00.02.14    

LEARN MORE CZECH:

Vtipy o Češích (Jokes about Czechs)


Czech Culture (Česká kultura) | Shows na YouTube 


Češi hodně pijou

Je večer a jeptiška utíká do kláštera a její černý plášť za ní vlaje. Utíká kolem hospody, u jejíchž dveří stojí opilý Čech. Dá jeptišce facku a ta spadne na zem, plášť ji přikryje. Opilec povídá: "Myslel jsem, že jsi lepší, BATMANE!"

* * *

Jsou pracovití, ale nespolehliví

Co vzejde z toho, když se zkříží prase a včela?
Malý český člověk - pracovitý, ale svině.

(svině - někdo nespolehlivý, podrazák)


* * *

Češi kradou

Letí Čech, Afričan a Rus letadlem. Najednou Rus povídá: "Teď letíme nad mojí zemí." "Jak to poznáš?" ptají se ho Čech a Afričan a Rus odpoví: "Vyndám ruku z okna a je mi zima." Letí dál a najednou Afričan říká: "Teď letíme nad mojí zemí." Ostatní se ptají: "Jak to poznáš?" a Afričan na to: "Vyndám ruku z okýnka a je mi teplo." Letí zase dál a Čech říká: "Teď letíme nad mojí zemí." Ostatní se zase diví: "Jak to poznáš?" a Čech na to: "Jednoduše. Vyndám ruku z okýnka a ukradnou mi hodinky!"

* * *

Přijde zajíc do Polska a říká: "Já vám to tu vykradu." A Poláci na to: "Kdepak! Jdi si krást jinam!" Tak jde do Německa a povídá: "Já vám to tu všechno vykradu!" A Němci na to: "Běž pryč! Tady krást nebudeš!" Tak jde do Česka a začne: "Já vám to tu... Sakra, kde mám košík?!"

* * *

Češi nemají rádi Rusy

Zkamarádí se Čech a Rusák, jedou spolu na ostrov a tam najdou poklad obrovské ceny. Rusák navrhuje: "Víš co? Nikomu o tom neřekneme a bratrsky se rozdělíme!" Čech se nasere a odpoví: "Tak to teda ne, pěkně půl na půl!"

(Rusák = pejorativní označení; nasrat se = rozzlobit se - vulgární )

* * *

Američan, Čech a Rus se dostanou do kšeftů s drogami někde v Asii a mají jít na popravu. První jde Američan a dostane vybrat, jestli chce provaz, kulku nebo křeslo. Tak on sáhne po tradici své země a chce křeslo. Posadí ho tam, přivážou, cvak... a ono nic. Protože mají děravé zákony, musí ho teď už pustit, když ho jako popravili. Když vyjde na chodbu, zašeptá Čechovi, který je na řadě, že nejde proud. No, Čech, když mu dávají vybrat, tak zapřemýšlí a dojde mu, že má chtít křeslo. Tak ho posadí, a zase nic, tak ho taky musí pustit. V Čechovi, když vychází, zvítězí slovanské bratrství a Rusovi taky pošeptá, že nejde proud. No, a Rus vejde dovnitř, a když se ho ptají, co si vybere, tak povídá: "Když nejde proud, tak mě třeba zastřelte."

(kšefty = nekalé obchody)

* * *

Češi jsou vychytralí

Ztroskotal Němec, Skot a Čech na ostrově plném lidojedů. Dovedou je k náčelníkovi a náčelník říká: "Před smrtí můžete mít jedno přání, pak vás zabijeme a vaší kůži použijeme na potah kanoí a jiných věcí." Němec si přál 0,5 l piva. Byl zabit. Skot si přál dlouhou mačetu a zabil se s ní sám. A Čech chtěl vidličku. Náčelník se divil, ale dal mu ji. Čech s ní začal do sebe urputně bodat a chechtal se: "A máš po ptákách, ty hajzle!"

(máš po ptákách = máš smůlu)

* * *

Letí letadlem prezident George Bush, Michael Jordan, malý český kluk s taškou a papež. Najednou se dozvědí, že letadlo za chvíli havaruje, ale v letadle jsou jenom tři padáky. Jordan: "Já jsem nejlepší basketbalista světa, já se musim zachránit." Vezme padák a vyskočí. Bush: "Já jsem nejchytřejší muž světa, já se taky musím zachránit." A vyskočí. Zůstane už jen papež a malý kluk. Papež: "Synu, zachraň se, ty máš ještě celý život před sebou a stejně všichni nakonec skončíme v nebi." A klouček na to: "Ale pane, můžeme se zachránit oba, protože ten nejchytřejší muž světa skočil místo s padákem s mou taškou."

* * *

Češi si vždycky dokážou poradit 
(anebo jsou strašná nemehla)

Na ostrově kanibalů ztroskotá Rus, Číňan a Čech. Přijde za nimi šaman a říká: "Jsme kanibalové, ušetřím váš život jen pod jednou podmínkou. Na týden vás zavřu do chýše se dvěma skleněnými koulemi a když mi s těmi koulemi ukážete něco, co jsem ještě neviděl, tak vás nesníme." Za týden přijde šaman do chýše k Rusovi. Sedí uprostřed a nad hlavou se mu ty koule vznášejí. Šaman řekne: "To jsem viděl, do kotle!" Jde do chýše za Číňanem, ten sedí a skleněné koule létají po celé chýši. Šaman řekne: "To jsem taky viděl, do kotle!" Dojde do chýše k Čechovi, otevře dveře a říká: "Tak to jsem ještě v životě neviděl, ten debil jednu ztratil a druhou rozbil!"

* * *

Čechů je jen 10 milionů

Baví se čínský president a ministr obrany...

Ministr: "Jakési Česko nám vyhlásilo válku."
Prezident: "Kolik jich je?"
Ministr: "Asi 10 milionů."
Prezident: "A v kterém hotelu bydlí?"

Czechs drink a lot

It’s evening and a nun is running to the convent, her black cloak flying behind her. She’s passing a pub, where there’s a drunken Czech standing at the door. He slaps the nun, who falls on the ground, the cloak covering her. The drunk says: "I thought you were better, Batman!”

* * *

They are hardworking, but unreliable

What comes out when you crossbreed a pig and a bee?
A small Czech person - hardworking, but a swine.

(svině - somebody unreliable, able to betray - a better English synonym would be "rat", "bastard")

* * *

Czechs steal

A Czech, an African and a Russian are flying on a plane. Suddenly, the Russian says: "We're flying above my land now." "How can you tell?" the Czech and African ask him and the Russian answers: "I put my hand out of the window and it's cold." They fly on and suddenly, the African says: "We're flying above my land now." The others ask: "How can you tell?" and the African replies: "I put my hand out of the window and it's hot." They fly on again and the Czech says: "We're flying above my land now." The others wonder again: "How can you tell?" and the Czech answers: "Simple. I put my hand out of the window and my watch is gone!"

* * *

A rabbit comes to Poland and says: "I will rob it here!" And the Polish reply: "No way! Go steal somewhere else!" So he goes to Germany and says: "I will rob it all here!" And the Germans reply: "Go away! You won§t steal here!" So he goes to Czechia and starts: "All you here, I will... Damn, where's my basket?!"

* * *

Czechs don't like Russians

A Czech and a Russian become friends, they travel to an island together and they find a treasure of enormous value there. The Russian suggests: "You know what? We'll not tell anywone and we'll share like brothers!" The Czech gets angry and replies: "No way, we'll split nicely fifty-fifty!"

(Rusák = a pejorative name for a Russian; nasrat se = get angry - vulgar)

* * *

An American, a Czech and a Russian get into drug dealing somewhere in Asia and they are to be executed. First goes the American and he is offered a choice between a rope, a bullet or a chair. So he picks the tradition of his homeland and wants the chair. They sit him down, tie him up, click... and nothing. Because their laws are patchy, they have to let him go now that he has been kind of executed. When he goes out to the corridor, he whispers to the Czech, who's turn it is, that the electricity's off. So the Czech, when offered the choice, thinks about it and realizes that he should want the chair. They sit him down, nothing happens again, so they also have to let him go. On his way out, the Slavic brotherhood prevails in the Czech, so he also whispers to the Russian that the electricity's off. Well, and as the Russian enters and is asked what he'll choose, he says: "If the electricity's off, you can just as well shoot me."

(kšefty = dishonest business)

* * *

Czechs are foxy

A German, a Scotsman and a Czech shipwrecked on an island full of cannibals. They are brought to the chief and the chief says: "You can have one wish before you death, then we will kill you and we will use your skin as a cover for canoes and other things." The German wished 0,5 l of beer. He was killed. The Scotsman wished a long machete and he killed himself with it. The Czech wanted a fork. The chief was surprised, but he gave it to him. The Czech started pricking himself vehemently and laughed: "The game is up, you sucker!"

(máš po ptákách = literally: "you have after birds" - it is an idiom, meaning "it's your bad luck, I've ruined sth you wanted")

* * *

George Bush, Michael Jordan, a small Czech boy with a school bag and the Pope are on a plane. Suddenly, they find out that the plane is about to crash, but there are only three parachutes in the plane. Jordan: "I'm the best basketball player in the world, I gotta save my life." He takes a parachute and jumps out. Bush: "I'm the smartest man in the world, I also have to save my life."  And he jumps out. Only the Pope and a small boy are left. The Pope: "Son, save your life, you still have all your life ahead of you and we'll all end up in heaven in the end anyway." And the boy replies: "No sir, we can both save our lives, because the smartest man in the world jumped out with my school bag instead of a parachute."

* * *

Czechs always find a way out of trouble
(or they're terribly clumsy)

A Russian, a Chinese and a Czech are shipwrecked on an island of cannibals. The medicine man comes to them and says: "We are cannibals, I'll only spare your life under one condition. I'll lock you up in a hut with two glass balls and if you show me something with the balls that I haven't seen yet, we won't eat you." In a week, the medicine man comes to the hut to see the Russian. He's sitting in the centre and the balls are floating above his head. The medicine man says: "I've seen that, to the pot!" He goes to the hut to see the Chinese, who's sitting and the glass balls are flying all around the hut. The medicine man says: "I've seen that as well, to the pot!" He comes to the hut to see the Czech, opens the door and says: "That I haven't seen in my life yet, the idiot's lost one and broken the other!"

* * *

There are just 10 millions of Czechs

The Chinese president and the defence minister are talking...

Minister: "A certain Czech Republic has declared war on us."
President: "How many of them are there?"
Minister: "About 10 millions."
President: "And which hotel are they staying in?"


Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability