Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 18/08/2022, 04.24.06    

LEARN MORE CZECH:

Learn Czech (Выучить чешский язык)


Co tady najdete

 • češtinu k přežití
 • dvojjazyčný časopis CIP (Czech in Prague) o Češích a češtině
 • zajímavosti o české kultuře
 • popis české hudební scény
 • vtipy o Češích
 • zajímavosti o České republice
 • národnostní složení
 • oblíbená česká jména
 • odpovědi na dotazy mých studentů češtiny
 • užitečné odkazy na internetové stránky
 • seznam učebnic češtiny pro cizince, které používám

What you'll find here

 • survival Czech
 • a bilingual magazine CIP (Czech in Prague) about Czechs and Czech
 • interesting facts on Czech culture
 • a description of Czech music scene
 • jokes about Czechs
 • interesting facts on Czech Republic
 • nationality composition
 • favourite Czech names
 • answers to the questions of my students of Czech
 • useful links to internet websites
 • a list of coursebooks of Czech for foreigners that I use

Co tady NEnajdete

 • přehled gramatiky a výslovnosti - můžete ho najít na tolika jiných místech na internetu, že je zbytečné to opakovat - viz užitečné odkazy

What you'll NOT find here

 • an overview of grammar and pronunciation - you can find it on so many other places on the internet that there is no point in repeting it - see useful links

Co najdete na Czech for Foreigners in Prague

 • přehled nejnovějšího dění 
 • nové příspěvky na stránkách
 • odkazy na aktuální zajímavé akce
 • aktuální nabídku kurzů
 • tipy
 • odkazy na Youtube
 • české pohádky (večerníčky)
 • česky namluvené cizí pohádky
 • česká hudební videoklipy
 • fotografie knih a DVD
 • učebnice češtiny pro cizince a slovníky
 • české knihy - pohádky, Karel Čapek, ...
 • české filmy - pohádky, komedie, dramata, muzikály, večerníčky, ...
 • diskuse

What you'll find on Czech for Foreigners in Prague

 • the latest update
 • newest contributions on my pages
 • links to current interesting events
 • current offer of courses
 • tips
 • Youtube links
 • Czech fairy tales (bedtime stories)
 • foreign fairy tales with Czech dubbing
 • Czech music videoclips
 • photos of books and DVDs
 • coursebooks of Czech for foreigners and dictionaries
 • Czech books - fairytales, Karel Čapek, ...
 • Czech films - fairytales, comedies, drama, musicals, bedtime stories, ...
 • discussions

Nezapomeňte!

Tyto stránky dělám pro vás, takže máte-li nějaké nápady nebo náměty, případně připomínku, napište mi!

Don't forget!

This website is being made for you, so if you have any thoughts or suggestions, or potential observations, let me know!

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability