Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 28/05/2023, 23.41.55    

LEARN MORE CZECH:

Maskulinita vs. femininita


Czech Culture (Česká kultura) | More on Czechs (Více o Češích) | Úvod (Introduction)


„Maskulinita se vztahuje na společnosti, ve kterých jsou sociální rodové role jasně odlišeny (tj., od mužů se očekává, že budou průbojní, drsní a budou se zaměřovat na materiální úspěch, zatímco od žen se očekává, že budou spíše mírné, jemné a orientované na kvalitu života); femininita se vztahuje na společnosti, ve kterých se sociální rodové role překrývají (tj., jak o mužích, tak i o ženách, se předpokládá, že budou nenároční, jemní a orientovaní na kvalitu života)." (Hofstede 2006: 97) Míra maskulinity se liší nejen mezi národnostmi, ale samozřejmě i mezi pohlavími, navíc klesá s věkem – roste femininita. Femininita je spojena s péčí o vztahy s druhými, skromností, jemností a citlivostí, zatímco maskulinita se soutěživostí, materiálním úspěchem, asertivitou a ambiciózností. Rozdíly týkající se školy jsou v následující tabulce.

Tabulka 3: Hlavní rozdíly mezi femininními a maskulinními společnostmi – škola

Maskulinní společnost

Femininní společnost

Normou je nejlepší student

Normou je průměrný student

Konkurence ve třídě; snaha vyniknout

Žárlivost vůči těm, kdo chtějí vyniknout

Selhání ve škole je pohroma

Selhání ve škole není věcí příliš závažnou

Soutěživé sporty jsou součástí výuky

Soutěživé sporty nejsou součástí výuky

Agresivita u dětí se akceptuje

Chlapci i děvčata jsou socializováni k neagresivně

Studenti přeceňují svoje výsledky; posilování ega

Studenti podhodnocují svoje výsledky; ústup ega

U učitele je oceňována jeho brilantnost

U učitele je oceňována přátelskost

Volba zaměstnání je založena na možnostech kariéry

Volba zaměstnání je založena na vnitřním zájmu

Chlapci a děvčata studují různé předměty

Chlapci i děvčata zčásti studují stejné předměty

Ženy učí malé děti

Muži i ženy učí malé děti

Zdroj: Hofstede (2006: 114)

Graf 4: Index maskulinity – komparace vybraných zemí

Index maskulinity – komparace vybraných zemí

Zdroj dat: Hofstede (2010)

Nejvyšší skóre indexu maskulinity mezi vybranými zeměmi má Slovensko (110), následuje s velkým odstupem USA (62), ČR (57) a nejméně maskulinní je Rusko (36).

Ve srovnání podle indexu maskulinity se ČR blíží spíše USA než Rusku, zatímco Slovensku je velmi vzdálená. Rozdíly v této dimenzi jsou relativně zjevné a z vlastní zkušenosti mohu doložit, že slovenští studenti na českých vysokých školách jsou se svou aktivitou, asertivitou a ambiciózností nepřehlédnutelní – především muži. Američany bychom ve srovnání s českou společností pravděpodobně také považovali spíše za maskulinní společnost, ač by podle dosaženého skóre neměly být tak vzdálené.

Měla jsem možnost učit dlouhodobě jeden americký a jeden ruský pár. Když jsem si pro ně připravila stejnou nebo podobnou aktivitu, v níž měli soutěžit nebo stát proti sobě, narazila jsem na to, že zatímco američtí studenti se do toho s chutí pustili, u ruských to takové nadšení nevyvolalo a měli tendenci spolupracovat nebo si pomáhat.

V neposlední řadě je důležitý i rozdíl v sebehodnocení. Měla jsem již mnoho ruských studentů, kteří si nevěří a hodnotí svoje jazykové schopnosti jako horší, než ve skutečnosti jsou. Američtí studenti si naopak věří a dokážou se prezentovat tak, jako by vše znali – i když tomu tak zdaleka není. Český učitel na to musí být připraven – ruské studenty povzbuzovat a sebedůvěru amerických nebrat jako chlubení; a osobně mít zdravé sebevědomí.

Nejsem si zcela jistá, na jakém místě zařadit problematiku genderových rozdílů, zda zde, nebo výše u vzdálenosti moci. Neboť ačkoli se u definice femininní společnosti píše, že se rozdíly mezi rolemi pohlaví stírají, je to právě femininní Rusko (a v menší míře i ČR), kde je stále zažitý tradiční model rozdělení sociálních rolí – v domácnosti či ve společnosti. Tento model se pak odráží v učebnicích češtiny a američtí studenti tím mohou být pohoršeni.

Čtěte dále:

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability