Learn Czech - Jaké chyby dělají cizinci nejčastěji v češtině?
Learn Czech Online for Free
@czechinprague

   Vítejte Host Homepage | Registrace | Přihlásit se | RSS | Kontaktujte mě | Search Úterý (Tuesday), 28/06/2016, 16.46.00    

LEARN MORE CZECH:

Jaké chyby dělají cizinci nejčastěji v češtině?


Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba)


Chyby, které cizinci dělají v češtině, lze rozdělit na dvě oblasti: 
  • chyby typické pro mluvčí určitého jazyka (jiné chyby pochopitelně dělají rusky mluvící osoby, jiné osoby mluvící anglicky a ještě jiné osoby mluvící vietnamsky nebo čínsky)
  • chyby společné obecně všem, kteří se češtinu učí

Co dělá problémy v češtině všem

Když se cizinec začíná učit česky, má pro ně učitel několik dobrých a několik špatných zpráv. 

Dobré zprávy

  1. Dobrá zpráva je, že čeština má jenom tři časy - minulý, přítomný a budoucí (préteritum, prézens, futurum) - žádný předminulý, předbudoucí nebo průběhový. 
  2. Další dobrá zpráva je, že čeština nemá členy - určité ani neurčité. Totiž, to je samozřejmě dobrá zprava především pro cizince, v jejichž jazycích členy také neexistují - ti, kteří je ve svých jazycích mají, se je budou musit trochu odnaučit (ale to takový problém nebývá).
  3. Čeština má flexibilní slovosled, není proto třeba stresovat se, co má být první, druhé, třetí...
  4. Výslovnost není tak nepředvídatelná nebo problematická jako v angličtině, francouzštině, ruštině... Důraz je vždy na první slabice, čte se víceméně všechno tak, jak to vidíme, písmeno po písmenu, slabika po slabice...

Špatné zprávy

  1. Čeština má tři gramatické rody - mužský, ženský a střední (maskulinum, femininum, neutrum). Problém je v tom, že až na pojmenování osob a zvířat nemají rody žádnou logiku, je to něco, co se cizinec musí naučit, co si musí pamatovat.
  2. Je rozdíl mezi češtinou formální a neformální - nejenže kamarádům a blízkým osobám tykáme a cizím lidem vykáme, ale jinak píšeme a jinak mluvíme, jinak mluvíme v Praze, jinak na Moravě, atd. Cizinec si bude muset pamatovat, co kde má nebo může říkat, aby nevypadal směšně nebo nepatřičně.
  3. Největší problém však pro cizince představuje systém pádů. Je pravda, že jsou v tomto směru zvýhodněni cizinci, kteří mluví slovanskými jazyky a rozumějí, proč a jak se pády používají. Přesto i jim dělají problém koncovky - liší se koncovky (a rody) v češtině a v jejich jazyce, liší se spisovná a nespisovná čeština apod. Mnohem náročnější je však pochopit funkci a význam pádů pro cizince, v jejichž jazycích pády nejsou. Ti se nemůžou pády učit tak jako Češi: jenom memorováním a odříkáváním koncovek pro různé vzory. V první řadě musí porozumět tomu, kdy se jaký pád užívá a proč, že se liší koncovky podle rodů, čísla (množné nebo jednotné - plurál nebo singulár) a u mužského rodu i podle životnosti. A netýká se to jen podstatných jmen (substantiva), ale i přídavných jmen (adjektiva), zájmen (pronomena) a číslovek (numeralia). Zkrátka je koncovek spousta a zapamatovat si je je téměř nadlidský úkol.

Výše uvedené body jsou samozřejmě určitým zjednodušením. "Pouhé" tři časy jsou doplněny dvěma vidy (aspekt) - dokonavým a nedokonavým (perfektivní a imperfektivní), které používání sloves (a časů) poněkud komplikují. 

Slovosled také není zcela volný - na začátku bývá stará informace a na konci nová nebo důležitá; krátká slova, jako pomocné sloveso být v minulém čase nebo formy "by" v podmiňovacím způsobu (kondicionál), "se", "si", formy osobních zájmen a zájmena "to", musí být ve větě na druhé pozici (po první frázi, nikoliv prvním slově), atd. 

A co se týče výslovnosti, nejenže některé hlásky jsou problematické samy o sobě (obecně především "ř" či "ch"), ale to, že "čteme tak, jak to vidíme", také není úplně pravda. Existuje tzv. spodoba hlásek (asimilace) - na konci slov vyslovujeme "b" jako "p", "v" jako "f", atd. Problematické je i vyslovování slov, která se skládají pouze nebo převážně ze souhlásek, např. "čtvrt".

Více:

Co hledáte?

colloqial Czech video slovosled obecná čeština recenze blogs Čínani čtení přijímací zkoušky Základní škola expats test c1 idiom slang Podcast diagnostika metodika deklinace konverzace Číňani Audio colloquial Czech rody slovní zásoba zdroje online zájmena learn Czech fráze české pohádky cizinci v ČR osobní zkušenost spisovná čeština Course Praha online Verba konjugace zvyky poslech synonyma prepozice SERR integrace cizinců syntax komparace jazyků a1 zkouška lingvistika písnička substantiva akuzativ adjektiva posesiva ČR gramatika české zvyky časopis prezentace pronomena pracovní list multikulturní výchova Vietnamci Slovník střední škola A2 b1 psaní Američané Češi fonologie stylistika cvičení morfologie kulturní rozdíly Vietnam fonetika učebnice tabulka Rusové azylanti čeština pro cizince b2 obrázky děti hra integrace