Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 28/05/2023, 22.11.19    

LEARN MORE CZECH:

Nationalities in the Czech Republic (Národnosti v ČR)


Czech Culture (Česká kultura) | Integration of migrants (Integrace migrantů) 


Česká republika je národnostně velice jednolitá. V roce 2001 bylo 94 procent jejích obyvatel české (90,4 %), moravské (3,7 %) nebo slezské (0,1 %) národnosti.

Počet cizinců v České republice roste. Na konci roku 2008 bylo v ČR evidováno 438 301 cizinců. Nejvíce jich bylo z Ukrajiny (30 %) a Slovenska (17 %). Další nejpočetnější státní občanství byla:Vietnam (14 %), Rusko (6 %) a Polsko (5 %).
The Czech Republic is very homogeneous by nationality. In 2001, 94 procent of its citizens were of Czech (90,4%), Moravian (3,7%) or Silesian (0,1%) nationality.

The number of foreigners in the Czech Republic is growing. At the end of 2008, there were 438 301 foreigners registered in the Czech Republic. Most of them were from Ukraine (30%) and Slovakia (17%). Further most represented nationalities were: Vietnam (14%), Russia (6%) and Poland (5%).

Počet cizinců v ČR a nejzastoupenější národnosti

The number of foreigners in the CR and most represented nationalities

Cizinci v ČR - grafy

Národnostní složení České republiky

Nationality composition of the Czech Republic

Struktura populace ČR podle národnosti

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability