Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 18/08/2022, 05.20.04    

LEARN MORE CZECH:

Order (Заявка)


Tato objednávka je předběžná. Pokud jste se už česky učili, vyplňte, prosím, test. Odpovídejte celými větami.


This order is preliminary. If you have already learnt Czech, please take a test. Answer with full sentences.

Эта предварительная заявка. Если Вы уже занимались чешским, выполните пожалуйста тест. Отвечайте полными предложениями.

Order (Заявка)

Jméno (Имя, Name)


Příjmení (Surname / Фамилия)


E-mailová adresa (E-mail address / @маил)


Telefonní číslo (Phone number / Hомер телефона)


Současná úroveň češtiny (Current level of Czech / Ваш актуальный уровень чешского языка)


Typ kurzu (Type of the course / Тип курса)

Proč dáváte přednost právě tomuto způsobu výuky?
(Why do you prefer this type of course? Почему Вы хотите этот тип курса?)


Zaměření kurzu (Focus of the course / Специализация курса)


Co přesně v lekcích chcete a nechcete dělat?
(What exactly do you (not) want to do in classes? Уточните, что Вы (не) хотите делатъ на занятиях.)


Délka lekcí (Duration of classes / Продолжителность одной лекции)


Předpokládané trvání kurzu (Presumed duration of the course / Предполагаемая продолжительность курса)


Frekvence výuky (Frequency of classes / Интенсивность курсов)

Časové možnosti (Time availability / Ваши временные возможности прохождения курсов)

7.00 - 9.00 Pondělí (Monday / Понедельник)

9.00 - 11.00

Úterý (Tuesday / Вторник)
11.00 - 13.00 Středa (Wednesday / Среда)
13.00 - 15.00 Čtvrtek (Thursday / Четверг)

15.00 - 17.00

Pátek (Friday / Пятница)
17.00 - 19.00 Sobota (Saturday / Суббота)
19.00 - 21.00 Neděle (Sunday / Воскресенье)

Místo výuky (Location of classes / Место обучения)


Doplňkové informace (Additional information / Додаточная информация)


Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability