Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 28/05/2023, 22.59.26    

LEARN MORE CZECH:

Požitkářství vs. zdrženlivost (IVR)


Czech Culture (Česká kultura) | More on Czechs (Více o Češích) | Úvod (Introduction)


Dimenzi „požitkářství" lze definovat jako tendenci připouštět relativně volné uspokojování základních a přirozených lidských tužeb spojených s užíváním si života a zábavou. Na opačném pólu, tzn. jako „zdrženlivost", stojí přesvědčení, že takové uspokojování musí být potlačováno a regulováno přísnými společenskými normami. (Hofstede 2010: 281) Podrobněji o obecných rozdílech viz následující tabulka (tato nová dimenze není rozpracována stejným stylem jako ty předešlé a škole není věnována zvláštní část).

Tabulka 6: Hlavní rozdíly mezi požitkářskými a zdrženlivými společnostmi – obecně

Požitkářská společnost

Zdrženlivá společnost

Větší procento velmi šťastných osob

Nižší procento velmi šťastných osob

Pocit kontroly nad vlastním životem

Pocit bezmoci: co se děje, není mým přičiněním

Větší důležitost volného času

Menší důležitost volného času

Větší důležitost přátel

Menší důležitost přátel

Uvolněná společnost

Přísná společnost

Méně morální disciplíny

Více morální disciplíny

Pozitivní přístup

Cynismus

Více extrovertních osobností

Více introvertních osobností

Větší optimismus

Větší pesimismus

Volně předepsané role mužů a žen

Striktně dané role mužů a žen

Úsměv je normou

Úsměv je podezřelý

Svoboda projevu je relativně důležitá

Svoboda projevu není příliš důležitá

Zachování pořádku není velkou prioritou

Zachování pořádku je velmi důležité

Zdroj: Hofstede (2010: 291, 297)

Graf 7: Index požitkářství - komparace vybraných zemí

Index požitkářství - komparace vybraných zemí

Zdroj dat: Hofstede (2010)

Nejvyšší skóre indexu požitkářství mezi vybranými zeměmi má USA (68), následuje s velkým odstupem ČR (29), Slovensko (28) a Rusko (20).

Tato dimenze může ovlivňovat atmosféru výuky. V extrému stojí na jedné straně pozitivní, uvolněný, optimistický a extrovertní přístup usměvavých Američanů a na druhé cynický, přísný, pesimistický a introvertní přístup zachmuřených Rusů (a v lehce menší míře i Čechů), kdy první ctí svobodu slova a druzí zachování pořádku… Rozdíl v „užívání si života" se může projevovat různě. Američané si například stěžují, že se Češi na ulicích či v metru málo usmívají. Také odpověď na otázku „Jak se máš?" se v anglofonních zemích a Rusku (nebo ČR) liší – zatímco v prvním případě je konvencí „Dobře.", ve druhém je normální si postěžovat. Moje americké studentky si také občas stěžují na přílišnou formalitu a rozlišování mužských a ženských rolí – i ve stylu oblečení; ruská kultura je však v tom směru ještě vyhraněnější než česká. Pro výuku z toho vyplývá, že studenti mohou mít různá očekávání, co se týče oblékání, úsměvu, možnosti projevu či dodržování pořádku ve třídě, a tak je nutné, aby učitel o rozdílech věděl a být připraven udělat kompromis.

Čtěte dále:

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability