Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 28/05/2023, 22.32.35    

LEARN MORE CZECH:

Starting to learn Czech - Začínáme s češtinou


All levels (Všechny úrovně)


Do you want to start learning Czech? Then you can follow these steps...
Chcete se začít učit česky? Potom můžete postupovat v těchto krocích...

 • Survival Czech
  Čeština pro přežití

 • A basic dialogue and the verb "to be"
  Základní dialog a sloveso "být"

 • Talking about a family photo and possessive pronouns
  Mluvení o fotce rodiny a přivlastňovací zájmena

 • Going shopping and groups of verbs
  Nakupování a skupiny sloves

 • Winter clothes and verbs
  Zimní oblečení a slovesa


Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability