Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 28/05/2023, 22.02.56    

LEARN MORE CZECH:

Vyhýbaní se nejistotě (UAI)


Czech Culture (Česká kultura) | More on Czechs (Více o Češích) | Úvod (Introduction)


Vyhýbání se nejistotě „může být definováno jako stupeň, v němž se příslušníci dané kultury cítí ohroženi nejistotou nebo neznámými situacemi. Tento pocit je, kromě jiného, vyjadřován nervovým napětím a potřebou předvídatelnosti, a tedy také potřebou psaných i nepsaných pravidel." (Hofstede 2006: 131) V zemích s vysokým vyhýbáním se nejistotě mluví lidé více zvýšeným hlasem, jsou expresivnější, připadají zaneprázdnění, nepokojní, citově nestálí, agresivní a podezřívaví. Lidé ze zemí se slabým vyhýbáním se nejistotě naopak působí jako lhostejní, vyrovnaní, neteční, ovládající se a líní. Vyhýbání se nejistotě vede k omezování víceznačnosti vytvářením struktury, předvídatelnosti a jednoznačnému porozumění situacím. Vysoké vyhýbání se nejistotě je také spojeno např. se strachem z odlišného a s různými způsoby oslovení pro různé druhé. Jak se rozdíly projevují ve škole, zachycuje následující tabulka.

Tabulka 4: Hlavní rozdíly mezi společnostmi se slabým a silným vyhýbáním se nejistotě – škola

Slabé vyhýbání se nejistotě

Silné vyhýbání se nejistotě

Studentům nevadí úkoly s nejasným vyústěním a mají rádi diskusi

Studentům vyhovují jasně strukturované úkoly a zajímají je správné odpovědi

Učitelé mohou říci „já nevím"

Předpokládá se, že učitelé znají všechny odpovědi

Výsledky jsou přisuzovány vlastním schopnostem osoby

Výsledky jsou přisuzovány okolnostem nebo náhodě

Učitelé žádají rodiče o spolupráci

Učitelé rodiče informují

Zdroj: Hofstede (2006: 141)

Graf 5: Index vyhýbání se nejistotě - komparace vybraných zemí

Index vyhýbání se nejistotě - komparace vybraných zemí

Zdroj dat: Hofstede (2010)

Nejvyšší skóre indexu vyhýbání se nejistotě mezi vybranými zeměmi má Rusko (95), následuje s odstupem ČR (74), s dalším odstupem Slovensko (51) a ještě o něco menší je vyhýbání se nejistotě v USA (36).

Ve srovnání podle tohoto indexu se ČR opět blíží spíše Rusku než USA (kterému je naopak blíže Slovensko). Vyhýbání se nejistotě je dimenze, která se ve výuce jazyků jasně projevuje. Zatímco čeští (a ruští) studenti mohou být bez jasně strukturovaných úkolů a cílů ztraceni, s americkými studenty můžete prodiskutovat celý den. Na to si ostatně stěžovala i jedna moje známá, která je sama cizinka, ale pracuje s Čechy: že jim při zadání úkolu musí všechno dopodrobna popsat, zatímco americké kolegyni stačilo pár slov a pustila se do práce. Otázkou samozřejmě je, jak přesné odpovědi či výsledky potom od studentů vyžadujete, a zda se cení preciznost či kreativita. Ani jedno přece není horší než to druhé.

Čeští učitelé mívají hrůzu z neznalosti, protože se od nich očekává, že všechno vědí. S americkými studenty se této fobie mohou zbavit – musí se jen připravit na to, že tito studenti mohou zpochybňovat jejich „správné" odpovědi. Další rozdíly mohou být pozorovatelné v motivaci – zatímco u amerických studentů lze apelovat na zvýšení úsilí, které povede k lepším výsledkům, ruští mohou přisuzovat úspěch náhodě a neúspěch nepříznivým okolnostem, což roli učitele-motivátora příliš neusnadňuje.

Čtěte dále:

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability