Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 28/05/2023, 23.25.44    

LEARN MORE CZECH:

Vzdálenost moci (PDI)


Czech Culture (Česká kultura) | More on Czechs (Více o Češích) | Úvod (Introduction)


Index vzdálenosti moci (PDI) vypovídá „o vztahu závislosti v zemi" (Hofstede 2006: 45), o výskytu a míře akceptování nerovností. Čím vyšší je vzdálenost moci v zemi, tím více jsou nerovnosti akceptovány, je preferován autokratický styl řízení a mezi osobami mocnými a jim podřízenými (nebo na nich závislými) je také velká emocionální vzdálenost. Kromě toho s velkou vzdáleností moci souvisí cenění si takových hodnot, jako jsou skromnost, neangažovanost, sledování střední cesty a málo tužeb; společnosti s nízkou vzdáleností moci si zase cení přizpůsobivosti a obezřetnosti. Co se týče školství a vzdělávání, základní rozdíly jsou uvedeny v tabulce.

Tabulka 1: Hlavní rozdíly mezi společnostmi s malou a velkou vzdáleností moci – škola

Malá vzdálenost moci

Velká vzdálenost moci

Studenti jednají s učiteli jako se sobě rovnými

Studenti jednají s učiteli s respektem, a to i mimo školu

Učitelé očekávají od žáků ve třídě iniciativu

Od učitelů se očekává, že sami převezmou veškerou iniciativu ve třídě

Učitelé jsou odborníci, kteří předávají neosobní pravdy

Učitelé jsou mudrci, kteří předávají osobní moudrost

Kvalitu učení zajišťuje obousměrná komunikace a výtečnost studentů

Kvalita učení je dána výtečností učitelů

Vzdělanější lidé zastávají méně autoritářské hodnoty než ti méně vzdělaní

Vzdělaní i méně vzdělaní lidé zastávají autoritářské hodnoty

Politika vzdělanosti se zaměřuje na střední školství

Politika vzdělanosti se zaměřuje na univerzity

Zdroj: Hofstede (2006: 53)

Graf 2: Index vzdálenosti moci – komparace vybraných zemí

Index vzdálenosti moci - komparace vybraných zemí

Zdroj dat: Hofstede (2010)

Nejvyšší skóre indexu vzdálenosti moci mezi vybranými zeměmi má Slovensko (104), následuje Rusko (93), s odstupem ČR (57) a nejmenší vzdálenost moci je v USA (40).

Vidíme, že v rámci této dimenze má ČR výrazně blíže k USA než k Rusku (a Slovensku). Větší vzdálenost moci se může projevovat například tím, že je v ruské společnosti vykání, které souvisí s vyjadřováním respektu, častější než v české, a také je tam větší míra formality. Jinak si rozdíly příliš neuvědomuji. Moji ruští studenti však jsou a byli převážně vysoce vzdělaní lidé a i Hofstede dokládá, že se index vzdálenosti moci liší mezi sociálními třídami – u těch vyšších je nižší. Kolegyně, která učí na české základní škole, však doplnila, že u ruských žáků skutečně pozoruje velký respekt k učiteli, že jsou „více zvyklí plnit úkoly, povinnosti (zpočátku – než otupí v české škole)."

Ačkoli by podle skóre měla být ČR blíže USA, podíváme-li se na výše uvedenou tabulku, věřím, že mnozí z nás vidí český vzdělávací systém, kterým prošli, spíše ve druhém sloupci, který odpovídá Rusku. Opačným směrem se teprve postupně ubírá. Především starší učitele by proto mohl zarazit „rovný", neformálnější a velmi iniciativní přístup amerických studentů. Jedná-li se pak o smíšenou skupinu, učitel si musí dávat pozor, aby Američané třídu neovládli, ale zároveň je nesmí svým autokratičtějším stylem příliš utlumit. Kromě toho si musí zvyknout na to, že jeho „pravdy" mohou být ze strany Američanů zpochybněny – aniž by to znamenalo útok na jeho autoritu.

Čtěte dále:

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability