Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 17/11/2019, 19.40.53    

LEARN MORE CZECH:

Sharing Materials - Sdílení materiálů

Hlavní strana » Dokumenty » Pdf

Čeština jako cizí jazyk - situační analýza nabídky kurzů a programů českého jazyka pro cizince; metodická doporučení
[ · Stáhnout z jiného zdroje () ] 17/10/2010, 12.46.23

Cílem diplomové práce Martiny Hrdé (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2007) je zmapování stávající situaci v poskytování kurzů českého jazyka, ve sféře jazykového vzdělávání dospělých cizinců. V teoretické části nabízí konkrétní analýzu dostupných zařízení, v rámci jejichž působnosti se kurzy českého jazyka v daných podmínkách uskutečňují. Reflektuje tři tradiční sektory demokratické společnosti: veřejný, soukromý a neziskový. Zabývá se osvědčeními o jazykových schopnostech, jazykovými zkouškami a uznáváním jazykových kompetencí v rámci integračního pole EU. V empirické části se snaží podat přímá metodická doporučení plynoucí ze stanovisek respondentů (cizinců), kteří jsou elementárním zdrojem kvalitativního výzkumu. Práce komparuje očekávané výstupy s reálnými pozitivními či negativními skutečnostmi v pojetí jazykového kurzu. K potvrzení hypotéz předběžné diskusní metody slouží vyhodnocení kvantitativní průzkumné ankety, jejíž témata se opírají o domény lokalizované ohniskovou skupinou.


The aim of this thesis "Czech as a foreign language - the analysis of the offer of courses and programmes of Czech for foreigners; methodical recommendations" by Martina Hrda (Pedagogical Faculty of Masaryk University, Brno 2007) is to map he current situation in providing courses of Czech language for foreigners in the sphere of educating adult foreigners. In the theoretical part it offers specific analysis of available establishments in which the courses of Czech language taka place under ceratin conditions. It reflect three traditional segments: public, private and nonprofit. It deals with certificates of language abilities, language tests and approbation of language competence within the integration field of EU. In the empiric part it tries to offer immediate methodic recommendation based on viewpoint of the respondants /foreigners/, who are the elementary source of the qualititative research. The thesis compares expected rise with realistic positive or negative facts in the approach of language courses. Toconfirm the hypothesis of preliminary discussion method the evaluation of quantitative survey interview is used. The themes of this survey are based on the range of the localized focus group.

Kategorie: Pdf | Vložil/a: janaslav | Klíčová slova: metodika
Počet zobrazení: 1771 | Počet stažení: 668 | Hodnocení: 0.0/0

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability