Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Úterý (Tuesday), 25/06/2019, 18.18.12    

LEARN MORE CZECH:

Sharing Materials - Sdílení materiálů

Hlavní strana » Dokumenty » Pdf

Čeština pro cizince a azylanty B1
[ · Stáhnout z jiného zdroje () ] 25/10/2011, 21.23.10

Bischofová, J., Hrdlička, M.: Čeština pro cizince a azylanty - Cvičebnice B1

Obsah:

Tvarosloví

 • Ohebné slovní druhy
  • Podstatná jména a přídavná jména
   • Jednotné číslo
   • Množné číslo
  • Přídavná jména
   • Stupňování adjektiv
   • Přídavná jména přivlastňovací
   • Krátké tvary přídavných jmen
  • Zájmena
   • Osobní
   • Přivlastňovací
   • Ukazovací
   • Tázací
   • Vztažná
   • Neurčitá a záporná
   • Ostatní druhy zájmen
  • Číslovky
   • Základní
   • Řadové
   • Násobné
   • Druhové a souborové
   • Další číselné výrazy
  • Slovesa
   • Přítomný čas
   • Minulý čas
   • Budoucí čas
   • Modální slovesa
   • Zvratná slovesa
   • Vid
   • Slovesa pohybu
   • Slovesné prefixy
   • Podmiňovací způsob
   • Rozkazovací způsob
   • Trpný rod
   • Slovesné vazby - pády prosté
   • Slovesné vazby - pády předložkové
 • Neohebné slovní druhy
  • Příslovce
   • Příslovce místa
   • Příslovce zakončená na -o a na -e
   • Stupňování příslovcí
   • Příslovce neurčitá a záporná
  • Předložky
   • Předložky s významem místním
   • Předložky s významem časovým
   • Předložky s dalšími významy
Skladba
 • Souvětí souřadné
 • Souvětí podřadné
 • Slovosled
Lexikální cvičení
 • Tvoření slov
  • Odvozování
  • Skládání
  • Přejímání slov z cizích jazyků
 • Slovní zásoba
  • Univerbizace a multiverbizace
  • Posuny ve významu slov
  • Práce se slovníky
Komunikační cvičení
 • Co už umíme říct
 • Popisujeme
 • Vypravujeme
 • Učíme se diskutovat
 • Posloucháme
 • Píšeme
Kategorie: Pdf | Vložil/a: janaslav | Klíčová slova: čeština pro cizince, učebnice, b1, azylanti, learn Czech
Počet zobrazení: 10741 | Počet stažení: 2337 | Hodnocení: 0.0/0

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability