Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Středa (Wednesday), 25/11/2020, 22.11.12    

LEARN MORE CZECH:

Sharing Materials - Sdílení materiálů

Hlavní strana » Dokumenty » Pdf

Integrace dětí cizinců v rámci povinné školní docházky v Brně
[ · Stáhnout z jiného zdroje () ] 17/10/2010, 13.14.16

Tato práce Lucie Hédlové (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno 2007) je analýzou zabývající se integrací dětí-cizinců do české společnosti v rámci povinné školní docházky na vybraných základních školách v Brně. Hlavním cílem práce bylo na základě odborné literatury stanovit možné typy integrace, zjistit jejich výskyt na vybraných základních školách v Brně a prostřednictvím konkrétních typů integrace a způsobů jejich dosažení definovat, jakými způsoby na těchto školách probíhá integrace dětí-cizinců do české společnosti. Podkladem k bakalářské práci bylo studium literatury zabývající se touto problematikou a praktický výzkum na vybraných základních školách v Brně.


The work "Integration of children - foreigners within the compulsory school attendance in Brno" by Lucie Hédlová (Faculty of Social Studies of Masaryk University, Brno 2007) is the analysis concerning with the integration of children-foreigners into the Czech society within compulsory school attendance at chosen basic schools in Brno. The main aim of the work was to determine possible types of integration based on specialized literature, to find out their occurrence at the chosen basic schools in Brno and to define through them and through the ways of their achievement what ways the integration of children-foreigners into the Czech society proceeds in. The basis of the bachelor work was study of the literature concerning with this problems and practical research at the chosen basic schools in Brno.

Kategorie: Pdf | Vložil/a: janaslav | Klíčová slova: Základní škola, integrace cizinců
Počet zobrazení: 1852 | Počet stažení: 805 | Hodnocení: 0.0/0

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability