Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 03/07/2022, 15.17.30    

LEARN MORE CZECH:

Share Experience - Podělte se o zkušenosti

Main » Articles » Jak učit česky (How to teach Czech)

Jaký je rozdíl ve výuce Američanů, Čechů a Rusů?
Závěry ročníkové práce k Dvousemestrálnímu zdokonalovacímu kurzu k výuce češtiny jako cizího jazyka 

Slavíková, J.: Kulturní dimenze Geerta Hofstedeho a jejich odraz ve výuce cizího jazyka - ZÁVĚRY:

Celkově se ukázalo, že česká kultura je podle Hofstedeho dimenzí nejblíže kultuře ruské – respektive je jí definitivně blíže než kultuře americké, a i slovenské kultuře je v určitých dimenzích velmi vzdálená. Učitelé by si měli být vědomi kulturních rozdílů při výběru materiálů, organizaci výuky, hodnocení, motivování, stanovování cílů, ale i rozdílů týkajících se oblékání, míry formality či usmívání se. Charakteristiky amerických a ruských studentů lze shrnout následovně:

Američtí studenti jsou více individualističtí, ambiciózní, asertivní a soutěživí. Jejich ego je relativně silné, v projevu a myšlení se častěji objevuje „já" a student vystupuje sám za sebe. Jejich cílem je vynikat a selhání se jich může velmi dotknout. Mají tendenci své schopnosti nadhodnocovat, být pozitivní, optimističtí, uvolnění, extrovertní a méně formální. Svůj život mají pod kontrolou a úspěchu dosahují díky svým schopnostem – nebo náhodě. Je pro ně důležité vidět rychle výsledky své práce, ale není tak důležité, aby odpovědi a řešení byly jasné a jednoznačné. Cení se originalita. Učitel je pro ně odborník, se kterým mohou diskutovat jako rovný s rovným, který jim předkládá neosobní pravdy a má právo něco nevědět. Váží si brilantních učitelů, ale na výsledku vzdělávacího procesu se aktivně podílejí studenti sami a očekává se, že budou iniciativní. Co se týče rozdílů mezi pohlavími, ideálem je drsný muž a jemná žena, ale ve společenských rolích panuje rovnoprávnost a genderové rozdíly nejsou tak výrazné.

Ruští studenti jsou více kolektivističtí, neangažovaní, skromní, citliví a nekonfliktní. Jejich ego je více potlačené, v projevu a myšlení se častěji objevuje „my" a studenti reprezentují svou skupinu. Normou je průměrný student a vynikání může vzbuzovat žárlivost. Mají tendenci se podceňovat, být cyničtí, pesimističtí, upjatí, introvertní a formální. Mohou se cítit bezmocní, protože jejich život je ovlivňován vnějšími okolnostmi či náhodou, ale nedosáhnou-li úspěchu, přisuzují to nedostatku úsilí. Jsou schopni vytrvale pracovat pro dlouhodobé cíle, ale potřebují, aby jejich úkoly a cíle byly jasně definovány a strukturovány. Cení se přesnost a hledají se správné odpovědi. Učitel je pro ně mudrc, který všechny odpovědi zná a ke kterému mají respekt, protože jsou vůči němu v nerovném postavení. Chtějí však, aby k nim byl přátelský. Ve výuce má hlavní iniciativu učitel a měl by být zachováván pořádek. Muži i ženy jsou relativně jemní a citliví, ale mají jasněji definované společenské role a v domácnosti, na pracovišti a v jiných sférách se projevují genderové rozdíly.

Např. moje kolegyně se však na základě své praxe na základní škole o Rusech domnívá, že se „projevují jako individualisté, dominantní, suverénní; selhání ve škole je pro ně pohroma – většinou chtějí dosáhnout dobrých výsledků (leckdy pro to ale příliš nedělají). Často jsou tito žáci negativně proslaveni – chováním – lehce agresivní, drzí, hluční, … Mám pocit, že jim vyhovuje model přísného učitele, který vyžaduje disciplínu, než model učitele – kamaráda. To potom nevědí, jak s ním naložit. Když učitel řekne, že neví, srazí tím dojem toho erudovaného odborníka, ztratí autoritu. Selhání = náhoda – docela často se vytáčí, vymlouvají, neradi přiznají neúspěch." Ne všechna její pozorování odpovídají výše uvedeným závěrům. Lidé se však mohou projevovat v cizím prostředí jinak, vytvářet si obranné mechanismy apod. Přes veškeré vyjmenované rozdíly musí učitel zůstat otevřený a přizpůsobivý: o možných rozdílech vědět, ale nebrat je jako determinující a neměnné. Jak bylo řečeno na počátku, „národní" kultura je jen jednou z vrstev každé osobnosti – učitele i žáka. 

Čtěte dále:

Category: Jak učit česky (How to teach Czech) | Added by: janaslav (16/07/2011) | Author: Jana E
Views: 4102 | Tags: Američané, Češi, čeština pro cizince, Rusové, kulturní rozdíly | Rating: 0.0/0

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability