Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 10.46.32    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-4 z 4 k dotazu Vietnamci

Článek ve sborníku Geografie - rok 2011, číslo 4
Autoři: Eva Janská, Alena Průšvicová, Zdeněk Čermák

Cílem článku je na základě šetření u vybraného vzorku vietnamských dětí prozkoumat současný stav jejich integrace do společnosti, vytipovat nejdůležitější faktory, které integraci podporují, popř. ztěžují a přispět tak do širší diskuse k této problematice. S tím souvisejí i další otázky týkající se integrace vietnamských dětí: Jak se integrují do kolektivu ...


Publikace Klubu Hanoi, editovaná Mgr. Jiřím Kocourkem a Mgr. Evou Pechovou.

Z úvodu:

Čeština a vietnamština jsou jazyky relativně velmi odlišné. Studenti nejen neznají jazyk, ale ani kulturu, která je s jazykem spojena. Velmi důležitým metodickým prvkem výuky češtiny pro cizince je proto využívání metod interkulturního vzdělávání. To může S (studentovi) pomoci nalézat jednak podobnosti mezi jeho a novou kulturou a jednak zvyšovat jeho motivaci...


...do ČR před rokem 1989 Vietnamci v současné ČR Poznámky a komentáře k výchově a vzdělávání ve Vietnamu tradice a současnost Vietnamští žáci na základních školách: ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-09-29 01:23:05

...a středních školách byly nejpočetnější Vietnamci, těsně následováni Ukrajinci a s odstupem Slováky. Nejvíce cizinců však studovalo na vysokých školách (34 552, tj.
Site pages - 2011-10-23 15:24:29

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability