Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 09.11.39    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-17 z 17 k dotazu cizinci v ČR

1000 čínských slovíček - ilustrovaný slovníkZpočátku byla komunikace velmi obtížná, při hodinách jsme měly ...


Tatiana Lyakh - "..."

Když jsem se zamýšlela nad tím, o čem napsat tuto práci, v mojí hlavě bylo hodně myšlenek, ale myslím, že tato bude nejlepší... Chtěla bych Vám povědět o našem životě, o životě cizích studentů tady v Praze.

Když jsme se přistěhovali do Prahy, byli jsme ještě jenom děti. Bylo nám asi 17 - 18 let, když jsme si zabalili věci a odjeli do cizího státu s jiným jazykem, zvyky a časovým pásmem, aniž bychom pomysleli na všechny možné těžkosti a překážky, kter...


Učit se zprostředkujícím jazykem nebo bez něho?

Rozhodla jsem se, že bych se měla pokusit získat nějaké zkušenosti s výukou cizinců, se kterými se nemohu dohovořit žádným zprostředkujícím jazykem. Jinak jsem totiž zatím vždy používala angličtinu nebo případně ruštinu - která je ale v mém případě na nepokročilé úrovni a velmi pasivní a která vlastně stejně velmi brzy není vůbec potřeba, protože když učitel mluví česky pomalu a snaží se případně nacházet synonym...


Článek ve sborníku Geografie - rok 2011, číslo 4
Autoři: Eva Janská, Alena Průšvicová, Zdeněk Čermák

Cílem článku je na základě šetření u vybraného vzorku vietnamských dětí prozkoumat současný stav jejich integrace do společnosti, vytipovat nejdůležitější faktory, které integraci podporují, popř. ztěžují a přispět tak do širší diskuse k této problematice. S tím souvisejí i další otázky týkající se integrace vietnamských dětí: Jak se integrují do kolektivu ...


U příležitosti Evropského dne jazyků 26. září 2010 uspořádalo Zastoupení Evropské komise v České republice a META o.s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů jazykovou a literární soutěž pro žáky základních a středních škol s názvem Čeština je i můj jazyk.

Soutěž je zaměřena na vzájemné poznání žáků, jejichž mateřským jazykem je čeština, a žáků s odlišným mateřským jazykem. Cílem je zamyslet se nad tím, co musejí nerodilí mluvčí překon...


Tato příručka je jedním z výsledků projektu Varianty, který byl realizován společností Člověk v tísni při ČT za finanční podpory programu Phare. Cílem projektu bylo zlepšování vztahů mezi minoritami a majoritou prostřednictvím interkulturního vzdělávání na všech úrovních českého školství.

Příručka se snaží vyjít vstříc novým vzdělávacím cílům deklarovaným v závazných dokumentech strategie rozvoje vzdělávání v ČR. Doposud neexistují nástroje účinného naplňování těcht...Publikace věnující se vybraným aspektům integrace cizinců do české společnosti, se speciálními částmi věnovanými migrantům z Ukrajiny a Vietnamu, tzn. nejpočetnějším komunitám cizinců v ČR.

Informační materiály a příručky pro cizince v češtině, angličtině, ruštině, ukrajinštině, vietnamštině, mongolštině a moldavštině. Mimo jiné např. Informační publikace pro cizince o životě v ČR, která "poskytuje ucelený přehled základních informací o České republice s cílem napomoci především cizincům pocházejícím ze zemí mimo členské státy Evropsk&...


V rámci projektu „Asistence pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany" spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského uprchlického fondu vydala Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) 4., aktualizovanou verzi informační brožury pro žadatele o mezinárodní ochrany i ostatní cizince na území ČR s názvem "Vítejte v České republice". Brožura je dostupná ve 4 jazykových mutacích (česky, anglicky, rusky a francouzsky)


Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) vydala publikaci Můj život v ČR, která vznikla v roce 2010. Jedná se o průvodce, který je určen především pro nezletilé cizince, kteří se na území ČR nacházejí bez doprovodu zákonných zástupců. Publikace má několik jazykových variant: českou, anglickou, francouzskou, ruskou, vietnamskou a čínskou.


Bakalářská práce Ivany Rozehnalové (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2010) se zaměřuje na otázku, do jaké míry se pověřeným orgánům podařilo připravit vhodné podmínky pro výuku českého jazyka, jakých možností mohou cizinci při vstupu na území České republiky využít a s jakými problémy se potýkají. V práci se zaměřuje na situaci dospělých osob zejména ze třetích zemí, které do České republiky přichází za účelem získá...


Učebnice Evropské kontaktní skupiny (EKS), nezisková organizace, která prosazuje rovné příležitosti mezi muži a ženami, bojuje proti rasismu a diskriminaci cizinek a cizinců a snaží se měnit zažité genderové stereotypy a předsudky v Česku i v Evropě.

Učebnice je určená všem migrantům a migrantkám, kteří se chtějí dozvědět něco o české společnosti, jejích zvycích, kultuře a historii. Obsahuje také informace o zaměstnání a podnikání...


První pokus hradí cizinci stát, její cena v případě nutného opakování je 1500, Kč. After 5 years of legal residence in the Czech Republic, ...českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR: PDF Interaktivní online verze Poslechy ke zkoušce
Dokumenty (File Catalog) » Audio - 2010-10-23 23:10:22

USA se od ČR liší nejvýrazněji. Podrobněji jsou rozdíly ve skóre vybraných zemí v jednotlivých dimenzích rozebrány v následujících podsekcích....05 11] Český statistický úřad: Cizinci v ČR – vzdělávání . [cit. 2011 05 11] Český statistický úřad: Děti, žáci a studenti podle státního občanství na mateřských školách, ...
Site pages - 2011-10-23 15:24:29

Bakalářská práce Ivany Rozehnalové (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2010) se zaměřuje na otázku, do jaké míry se pověřeným orgánům podařilo připravit vhodné podmínky pro výuku českého jazyka, jakých možností mohou cizinci při vstupu na území České republiky využít a s jakými problémy se potýkají. V práci se zaměřuje na situaci ...azylant nebo osoba žádající o trvalý pobyt, pobývat na území ČR, potažmo dnes na území EU.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-01-29 01:45:42

Přiložený text vznikl na základě zkušeností lektorů z práce s žáky – cizinci na ZŠ Generála Janouška v rámci projektu Čeština pro cizince ( Nová škola o. p. s. ). Zpracování tohoto metodického materiálu ...podpořeno dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR na rok 2010.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-08-15 17:16:57

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability