Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 10.19.02    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-12 z 12 k dotazu integrace cizinců

Centrum pre výskum etnicity a kultúry a Nadácia Milana Šimečku vydali publikáciu s názvom Vzdelávanie detí cudzincov na Slovensku – potreby a riešenia. 

Autori publikácie sú Tina Gažovičová (ed.), Peter Dráľ, Elena Gallová-Kriglerová a Jana Kadlečíková. Kniha prináša výskumné zistenia výskumno-vzdelávacieho projektu Integrácia detí príslušníkov tretích krajín do vzdelávacieho systému. Výskum bariér integrácie, ktorý CVEK a NMŠ realizovali ešte v r...


Tato práce Lucie Hédlové (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno 2007) je analýzou zabývající se integrací dětí-cizinců do české společnosti v rámci povinné školní docházky na vybraných základních školách v Brně. Hlavním cílem práce bylo na základě odborné literatury stanovit možné typy integrace, zjistit jejich výskyt na vybraných základních školách v Brně a prostřednictvím konkrétních typů integrace a způsobů jejich dosažení de...


Diplomová práce Šárky Studené (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2008) se zabývá problematikou vzdělávání dětí cizinců na základních školách v Brně. Obsahuje výzkumná šetření mezi dětmi, které pocházejí z kulturně odlišného prostředí a navštěvují vybrané školy. Zkoumán je jejich pohled na českou školu a zkušenosti ze soužití s majoritou.


This thesis work "Children from culturally different backgrounds at schools in Brno" by Šár...


Diplomová práce Hany Strakové (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2009) pojednává o problematice spojené s výukou dětí cizinců na prvním stupni českých základních škol. Cílem této práce je zjistit, co ovlivňuje výuku českého jazyka u dětí jiných národností na 1. stupni základních škol. Pozastavuje se nad metodickou připraveností učitelů na výuku dětí cizích národností, nad metodickou podporou, která by mohla učitelům v této náročné práci ...


Tato práce Lucie Hédlové (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno 2007) je analýzou zabývající se integrací dětí cizinců do české společnosti v rámci povinné školní docházky na vybraných základních školách v Brně. Hlavním cílem práce bylo na základě ...způsoby na těchto školách probíhá integrace dětí cizinců do české společnosti. Podkladem k bakalářské práci bylo studium literatury zabývající se touto problematikou a praktický výzkum na ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-17 17:04:50

Publikace věnující se vybraným aspektům integrace cizinců do české společnosti, se speciálními částmi věnovanými migrantům z Ukrajiny a Vietnamu, tzn. nejpočetnějším komunitám cizinců v ČR.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-31 02:04:39

...na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR na rok 2010.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-08-15 17:16:57

...poradenství a o projekt ESFStřediska integrace menšin. Ústředním tématem materiálů je otázka minimálních kulturních podmínek, nutných pro úspěšnou integraci žáků/cizinců do českého vzdělávacího prostředí a ...sociálním změnám a narůstajícímu počtu cizinců, mají monokulturní charakter, stejně jako i ČR. Jsou to tzv. „nation building states". V době vzniku novodobých národních států v ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-08-15 17:28:52

...na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR pro rok 2007 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-17 22:26:48

...na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR pro rok 2007 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-17 22:27:21

Czech Culture (Česká kultura) Integration of migrants (Integrace migrantů) Česká republika je národnostně velice jednolitá. V roce 2001 bylo 94 ...jejích obyvatel české (90,4 %), moravské (3,7 %) nebo slezské (0,1 %) národnosti. Počet cizinců v České republice roste.
Site pages - 2011-10-23 15:14:30

Diplomová práce Hany Strakové (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2009) pojednává o problematice spojené s výukou dětí cizinců na prvním stupni českých základních škol. Cílem této práce je zjistit, co ovlivňuje výuku českého jazyka u dětí jiných ...děti potýkají s českým jazykem či nikoliv, zda je jejich integrace do cizího prostředí úspěšná či ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-17 17:09:36

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability