Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 10.07.26    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-2 z 2 k dotazu komparace jazyků

Diplomová práce Hany Fejfarové (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2006) z oboru konfrontační lingvistiky. Trilaterální srovnání slovesných vazeb v češtině, ruštině a němčině. Zkoumání vlivu němčiny na rozdíly v syntaxi češtiny a ruštiny.


Diploma thesis "About the influence of German on the differences in the syntax of Czech and Russian. Trilateral comparison of verb collocations" by Hana Fejfarová (Philosophical Faculty of Masaryk University, Brno ...


...5 : Index vyhýbání se nejistotě komparace vybraných zemí Zdroj dat: Hofstede (2010) Nejvyšší skóre indexu vyhýbání se nejistotě mezi vybranými zeměmi má Rusko (95), následuje ...Slovensko). Vyhýbání se nejistotě je dimenze, která se ve výuce jazyků jasně projevuje.
Site pages - 2011-10-23 23:11:16

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability