Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 10.00.32    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-13 z 13 k dotazu kulturní rozdíly

Multikulturní inspirace od Klubu Hanoi, neziskové organizace zaměřené na pomoc vietnamské komunitě v ČR.

Výňatky z obsahu:

  • Co znamená být "cizincem"?
  • Historie Vietnamu
  • Co bychom měli vědět o vietnamštině
  • Vietnamské tradiční svátky a oslavy
  • Hodnoty současné vietnamské společnosti
  • Kořeny vietnamské migrace do ČR před rokem 1989
  • Vietnamci v současné ČR
  • Poznámky a kom...

Tento materiál vznikl na základě výzkumných, vzdělávacích a poradenských činností IPPP ČR v oblasti interkulturního vzdělávání a poradenství, realizovaných v letech 2002-2008. Jedná se zejména o resortní projekty MŠMT realizované pod názvy: Kvalitativní analýza rodinných systémů různých etnik žijících na území ČR, Metodika podpory bilingvních a bikulturních žáků, Ověření diagnostického nástroje CCAI pro oblast interkulturní výchovy a poradenství...


Ročníková práce k Dvousemestrálnímu zdokonalovacímu kurzu k výuce češtiny jako cizího jazyka - Slavíková, J.: Kulturní dimenze Geerta Hofstedeho a jejich odraz ve výuce cizího jazyka

Práce je věnována charakteristice kulturních rozdílů mezi Rusy, Američany a Čechy. Základem pro srovnání je šest kulturních dimenzí Geerta Hofstedeho: index vzdálenosti moci, index individualismu, index vyhýbání se nejistotě, index maskulinity, index dlouhodob...


Vánoce nejsou v Rusku tak populární jako v jiných zemích. Slavit Vánoce bylo po revoluci v roce 1917 zakázáno. Nyní slavíme Vánoce 7. ledna. V posledních letech stále víc lidí navštěvuje Vánoční služby v kostele a vzpomíná na náboženský význam svátku.

Nejoblíbenější svátek v Rusku je pro mnoho lidí Nový rok. Nový rok slavíme v noci z 31. prosince na 1. ledna.  

...


Závěry ročníkové práce k Dvousemestrálnímu zdokonalovacímu kurzu k výuce češtiny jako cizího jazyka 

Slavíková, J.: Kulturní dimenze Geerta Hofstedeho a jejich odraz ve výuce cizího jazyka - ZÁVĚRY:

Celkově se ukázalo, že česká kultura je podle Hofstedeho dimenzí nejblíže kultuře ruské – respektive je jí definitivně blíže než kultuře americké, a i slovenské kultuře je v určitých dimenzích velmi vzdálená. Učitelé b...


(Hofstede 1991: 4 6) Kulturní rozdíly se projevují různými způsoby, které Hofstede (1991: 7 9) shrnuje do následujících skupin: 1) Zvyky / praktiky: symboly (slova, gesta, ...uvedené poznámky o zavádějícím předpokladu kulturní blízkosti na základě blízkosti jazykové. Graf 1 : Celkové srovnání všech kulturních dimenzí čtyř srovnávaných zemí Země PDI IDV MAS UAI ...
Site pages - 2011-10-23 15:24:29

: Kulturní dimenze Geerta Hofstedeho a jejich odraz ve výuce cizího jazyka ZÁVĚRY: Celkově se ukázalo, že česká kultura je podle Hofstedeho ... Přes veškeré vyjmenované rozdíly musí učitel zůstat otevřený a přizpůsobivý: o možných rozdílech vědět, ale nebrat je jako determinující a neměnné.

Další rozdíly mohou být pozorovatelné v motivaci – zatímco u amerických studentů lze apelovat na zvýšení úsilí, které povede k lepším ...ruští mohou přisuzovat úspěch náhodě a neúspěch nepříznivým okolnostem, což roli učitele motivátora příliš neusnadňuje. Čtěte dále: Úvod kulturní dimenze Geerta Hofstedeho Vzdálenost moci (...
Site pages - 2011-10-23 23:11:16

...femininní společnosti píše, že se rozdíly mezi rolemi pohlaví stírají, je to právě femininní Rusko (a v menší míře i ČR), kde je stále zažitý tradiční model rozdělení sociálních ...v domácnosti či ve společnosti. Tento model se pak odráží v učebnicích češtiny a američtí studenti tím mohou být pohoršeni. Čtěte dále: Úvod kulturní dimenze Geerta Hofstedeho Vzdálenost moci (...
Site pages - 2011-10-23 23:11:55

Jinak si rozdíly příliš neuvědomuji. Moji ruští studenti však jsou a byli převážně vysoce vzdělaní lidé a i Hofstede dokládá, že se ...by to znamenalo útok na jeho autoritu. Čtěte dále: Úvod kulturní dimenze Geerta Hofstedeho Vzdálenost moci (...
Site pages - 2011-10-23 23:13:59

Tabulka 5 : Hlavní rozdíly mezi společnostmi s krátkodobou a dlouhodobou orientací – škola Krátkodobá orientace Dlouhodobá orientace Studenti přisuzují úspěch a selhání náhodě Studenti ...diskusi budou pro americké studenty to pravé. Čtěte dále: Úvod kulturní dimenze Geerta Hofstedeho Vzdálenost moci (...
Site pages - 2011-10-23 23:10:39

Tabulka 2 : Hlavní rozdíly mezi kolektivistickými a individualistickými společnostmi – škola Individualistická společnost Kolektivistická společnost Od studentů se očekává, že budou ve třídě mluvit ...rodiny", nikoliv občanů téhož města nebo státu. Čtěte dále: Úvod kulturní dimenze Geerta Hofstedeho Vzdálenost moci (...
Site pages - 2011-10-23 23:12:36

Tabulka 6 : Hlavní rozdíly mezi požitkářskými a zdrženlivými společnostmi – obecně Požitkářská společnost Zdrženlivá společnost Větší procento velmi šťastných osob Nižší procento velmi šťastných ...rozdílech věděl a být připraven udělat kompromis. Čtěte dále: Úvod kulturní dimenze Geerta Hofstedeho Vzdálenost moci (...
Site pages - 2011-10-23 23:06:03

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability