Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 08.50.00    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-18 z 18 k dotazu zdroje online

An online Czech-English picture dictionary with recordings of pronunciation.


Online česko-anglický obrázkový slovník s nahrávkami výslovnosti.An online dictionary of Czech synonyms (words of the same or similar meaning).


Online slovník českých synonym (slova stejného nebo podobného významu).


A dictionary of Czech synonyms (words with the same or similar meaning).


Slovník českých synonym (slova stejného či podobného významu).An online dictionary of foreign words and phrases (foreign to the Czech language) - explained in Czech.


Online slovník cizích slov a frází (cizích v češtině) - vysvětlená v češtině.


Naše řeč (Our Speech) is a refereed scientific journal devoted to Czech as a first language. It offers essays primarily on contemporary Czech, but also considers its development, dealing with questions of Czech grammar, vocabulary, orthography and stylistics in a general sense as well as in the language of individual literary works. It devotes attention to the standard/literary variety of Czech in relation to other language forms. At its forefront are questions of Czech language cultivation a...


An online hand dictionary of standard Czech from the years 1935 to 1957. It contains explanations, collocations, some grammar notes, and even examples of handwritten or typed notes.


Online příruční slovník spisovného jazyka českého z let 1935 až 1957. Obsahuje výklad, slovní spojení, gramatické poznámky a dokonce příklady ručně či na stroji psaných záznamů.A magazine devoted to the theory and culture of language that has been published since 1935. It contains Czech as well as foreign works focusing semiotics, semantics, grammar, pragmatics, sociolinguistics, psycholinguistics, text linguistics, theory of translation, etc. It is one of the most significant Central European linguistic and semiotic journals. The electronic version of the magazine is available online.


Časopis věnovaný teorii a kultuře jazyka, který vychází od roku 1935...


E-books, some of them even for free.


E-knihy, některé z nich dokonce zadarmo.A dictionary of standard Czech is a Czech-Czech dictionary containing explanations of words. It also provides some information about grammar (e.g. the ending in the Genitive case for nouns, the gender, the type of a word) and typical collocations or related words. However, it does not contain verbs at the moment.


Slovník spisovného jazyka českého je česko-český slovník obsahující výklad slov. Poskytuje také určité informace o gra...


Quite a big online English-Czech dictionary that offers pretyped letters with special signs (diacritics) and a translator option. It translates both ways.


Docela velký online anglicko-český slovník, který nabízí předepsaná písmena se zvláštními znaménky (diakritikou) a možnost překladu. Překládá oběma směry.


An English-Czech dictionary where you can add entries yourself. There are notes about the type of each word (noun, adjective, etc.). There's also an option for translating webpages.


Anglicko-český slovník, kde můžete sami přidávat další slova. U každého je poznámka o slovním druhu (podstatné jméno, přídavné jméno, apod.). Také je tam možnost přeložit webovou stránku.


Dictionaries (translate both ways): English-Czech, German-Czech, French-Czech, Spanish-Czech.

On this page, you don't need a Czech keyboard, all letters that need special signs (diacritics) are provided.


Slovníky (překládají oběma směry): anglicko-český, německo-český, francouzsko-český, španělsko-český.

Na tomto webu nepotřebujete českou klávesnici, všechna písmena, která potřebují zvlášní znaménka (diakritiku) jsou k dispozici.<...


Dictionaries (translate both ways): English-Czech, German-Czech, French-Czech, Italian-Czech, Spanish-Czech, Russian-Czech, Slovak-Czech.


Slovníky (překládají oběma směry): anglicko-český, německo-český, francouzsko-český, italsko-český, španělsko-český, rusko-český, slovensko-český.


Dictionaries (translate both ways): English-Czech, German-Czech, French-Czech, Italian-Czech, Spanish-Czech, Russian-Czech, Latin-Czech, Esperanto-Czech.


Slovníky (překládají oběma směry): anglicko-český, německo-český, francouzsko-český, italsko-český, španělsko-český, rusko-český, latinsko-český, esperantsko-český.


EUdict is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in the European Community. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product freely on internet thus making it easier to all of the EU citizens to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand wods, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. For Czech, English-Czech an...


Dictionaries on this site (translations both ways): Albanian-Czech, Bulgarian-Czech, Catalan-Czech, Croatian-Czech, Danish-Czech, Dutch-Czech, English-Czech, Finnish-Czech, French-Czech, German-Czech, Greek-Czech, Hungarian-Czech, Italian-Czech, Norwegian-Czech, Polish-Czech, Portuguese-Czech, Romanian-Czech, Russian-Czech, Slovak-Czech, Slovene-Czech, Spanish-Czech, Swedish-Czech, Turkish-Czech, Ukrainian-Czech, Vietnamese-Czech. Plus a dictionary of Czech synonyms.


...

A wikipedia dictionary where you can find declensions of many nouns, adjectives, pronouns and ...


An online Czech language handbook where you can find e.g. declensions of Czech nouns or conjugations of Czech verbs.

In the explanation part (only in Czech, however), you can find a lot of information about Czech spelling and grammar, and in the relat...


Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability