Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Pátek (Friday), 03/07/2020, 13.09.45    

LEARN MORE CZECH:

Tests - Testy

Main » Tests » Rody podstatných jmen a zájmena "tvůj" (Lidé)

Začátečníci [14]
Beginners
Mírně pokročilí (A2) [8]
Pre-intermediate
Středně pokročilí (B1) [0]
Intermediate
Pokročilí (B2) [0]
Upper-intermediate
Velmi pokročilí (C1) [4]
Advanced

Rody podstatných jmen a zájmena "tvůj" (Lidé)
Mužský (ten), ženský (ta) nebo střední (to).
Genders of nouns and the possessive "tvůj" - masculine, feminine or neuter. (People)
Роды существительных и местоимения "tvůj" - мужский, женский или средний. (Люди)

Only one answer may be selected.
The test has 20 questions.

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability